กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 25 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

ควบคุมการปิด - เปิดประตูระบายน้ำ ป้องกันน้ำเค็มรุกพื้นที่คลองชั้นใน
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยกรณีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุสถานการณ์คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง มีค่าความเค็มเกินค่าเกณฑ์มาตรฐาน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและตรวจวัดค่าความเค็มที่จุดเฝ้าระวัง รวมทั้งควบคุมค่าความเค็มทุกวันจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้งว่า กทม. ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำ รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ หน้าสถานีสูบน้ำคลองแจงร้อน สถานีสูบน้ำดาวคะนอง สถานีสูบน้ำบางกอกใหญ่ สถานีสูบน้ำเทเวศร์ สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ขณะเดียวกันได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยควบคุมการปิด - เปิดประตูระบายน้ำตามคลองต่าง ๆ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำ ป้องกันน้ำเค็มไหลเข้าพื้นที่คลองชั้นใน ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อขนส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ของ กทม. มาแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่สัมผัสร่างกาย อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน ล้างตลาด ล้างเครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งนี้ น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำดังกล่าว บางส่วนได้ระบายลงสู่คลองต่าง ๆ เช่น คลองเปรมประชากร คลองบางซื่อ คลองผดุงกรุงเกษมเพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้น นอกจากนั้น ได้ประสานกรมชลประทานให้ช่วยระบายน้ำเข้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก เป็นระยะตามความเหมาะสมอีกด้วย

 

กำชับหน่วยงานเข้มงวดการดำเนินโครงการอย่างรัดกุม
          นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลการตรวจสอบและติดตามโครงการจ้างรับเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัด กทม. ของสำนักการศึกษา โดยตั้งข้อสังเกต ระบุการดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีเอกชน 4 ราย ปรากฏชื่อเข้ามารับงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีการผูกขาดให้เอกชนเข้ามารับงานว่า ในปีงบประมาณ 2551 - 2560 ได้ดำเนินการจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกภายในโรงเรียนสังกัด กทม. ตามข้อบัญญัติ กทม. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ด้วยวิธีการ e-Auction ส่วนในปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามคำสั่ง กทม. เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยมีการจัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference : TOR) ซึ่งผู้เข้าเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตาม TOR กำหนด และใช้เกณฑ์การเสนอราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผู้ชนะการประมูล อย่างไรก็ตาม สำนักการศึกษา ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างรัดกุม