กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 16 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

พัฒนาการอ่านนักเรียนใน รร.สังกัด กทม.ต่อเนื่อง - เตรียมปรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องสมุดดิจิทัล
        นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวตามที่คอลัมนิสต์นำเสนอบทความ โดยระบุตอนหนึ่งว่า จากผลสำรวจการอ่านของประชากร ประจำปี พ.ศ.2561 พบคนไทยใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นเป็น 80 นาที/วัน โดยอ่านหนังสือเล่ม ร้อยละ 88 และอ่านบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากถึงร้อยละ 75.4 ซึ่งเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล การอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทำให้ห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงว่า ในส่วนของ กทม. สำนักการศึกษา มีกระบวนการพัฒนาการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ได้จัดทำคู่มือส่งเสริมการอ่าน จำนวน 8 ชุด แบบประเมินการอ่าน เพื่อคัดแยกนักเรียนกลุ่มที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข โดยให้ศึกษานิเทศก์ตรวจติดตามและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนแล้วรายงานผลเป็นรายเดือน พร้อมทั้งจัดทำโครงการสื่อภาษาไทย ร่วมกับกองเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนใช้พัฒนาการอ่านของเด็กนักเรียนทุกคน ขณะเดียวกันยังมีการจัดประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) แล้วนำนักเรียนกลุ่มที่มีผลคะแนน ในระดับ “ปรับปรุง” (ต่ำกว่าร้อยละ 25.00) มาแก้ไขปัญหาการอ่านในเดือน มี.ค. ช่วงก่อนปิดภาคเรียน หรือต้นเดือน พ.ค.ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาต่อไป นอกจากนั้น ได้ทดสอบด้วยแบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชุดเดิมอีกครั้ง ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาต่อไป เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาการอ่านของครู และนำมาพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
         ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการพัฒนาห้องสมุด กทม. มีห้องสมุดประชาชน จำนวน 36 แห่ง ประกอบด้วย หอสมุดเมือง จำนวน 1 แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 30 แห่ง และรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 5 คัน โดยในแต่ละห้องสมุดได้จัดมุม Kid’s Corner ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน รวมทั้งมีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของ กทม. ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัลทั้งหมด คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับปรุงรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 5 คัน ให้เป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Libraly ซึ่งจะเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ที่ใช้ระบบดิจิทัล สามารถเข้าสู่พื้นที่ให้บริการแบบสังคมเมืองและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

-------------------

 

ตีเส้นจราจรใหม่ในเส้นทางที่เสื่อมสภาพ – ล้างทางเท้าผิวจราจรสม่ำเสมอ
       นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพและข้อความ ระบุถนนสีลมที่ทาสีใหม่เริ่มซีดจาง ผิวจราจรชำรุด รวมถึงตั้งข้อสังเกตถนนหลายสายที่ กทม. เพิ่งทาสีตีเส้นจราจรได้ไม่นาน เช่น ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิท ก็มีสภาพเดียวกันว่า สาเหตุที่เส้นจราจรและทางข้ามบริเวณถนนสีลม ถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 4 ถนนสุขุมวิทและถนนสายต่าง ๆ สีซีดจาง และมีสภาพชำรุด เนื่องจากมีการใช้งานรองรับการจราจรมากกว่าปกติ รวมถึงการเปรอะเปื้อนจากสิ่งสกปรกและมลภาวะ ไอเสีย ไอน้ำมันต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เส้นจราจรในถนนเส้นใดที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน สจส. จะปรับปรุงตีเส้นจราจรใหม่ ซึ่งบางเส้นทางได้ดำเนินการแล้ว เช่น ถนนพระราม 4 ถนนสุขุมวิทบางช่วง ทั้งนี้ การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในเขตกรุงเทพฯ กทม. ได้ดำเนินการตามรูปแบบและรายการมาตรฐาน โดยคุณภาพสีเทอร์โมพลาสติกที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.542-2549 ซึ่งสีเครื่องหมายจราจรที่มีการใช้งานและปนเปื้อนคราบเขม่า ไอน้ำมัน และมลพิษต่าง ๆ หากได้รับการทำความสะอาดจะทำให้การสะท้อนแสงกลับขึ้นมา
        ด้าน นาวสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตบางรัก ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ดูแลทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และดูแลคอกต้นไม้บริเวณถนนสีลมและถนนสายต่าง ๆ ในพื้นที่เขต รวมถึงดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรและทางเท้า จุดพักขยะ ป้ายจราจรและพื้นที่สาธารณะบริเวณถนนสีลมทั้งสองฝั่ง ตามแผนการปฏิบัติล้างทางเท้า จุดพักขยะ ป้ายจราจร พื้นที่สาธารณะเป็นประจำทุกวัน หากเกิดกรณีร้องเรียนหรือภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรและทางเท้า จุดพักขยะ ป้ายจราจรและพื้นที่สาธารณะทันทีที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดผิวจราจรบริเวณถนนสีลมเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งจะเพิ่มรอบการทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวต่อไป

---------------------

 

คุณภาพน้ำทิ้งอาคารหน่วยงาน กทม. เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
        นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวตามที่นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระบุในปี 2561 - 2562 มีการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารราชการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบการระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ 60 ว่า อาคารหน่วยงานในสังกัด กทม. ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของ กทม. ท่อน้ำเสียจากอาคารจะเชื่อมเข้ากับระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียจนผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำ เพื่อให้คุณภาพน้ำเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขณะที่อาคารราชการของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียสามารถเชื่อมท่อระบายน้ำเข้าระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของ กทม. ได้ ส่วนอาคารที่อยู่นอกพื้นที่บริการจะต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และต้องบำบัดน้ำทิ้งให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะ นอกจากนี้ กทม. ยังได้ดำเนินโครงการชุมชนคนรักษ์คลอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำ การดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมถึงจัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย และเปิดให้นิสิตนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำในสังกัด กทม. ได้อีกด้วย

---------------------