กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 20 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง

กทม.จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
         นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยกรณีเครือข่ายแผงลอยไทยฯ ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อขอให้ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยว่า ในการดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย กทม. ได้ดำเนินการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต และคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการพิจารณาจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย พิจารณาความเหมาะสมบริเวณที่เสนอเป็นจุดผ่อนผันกำหนดตัวผู้ค้าและพิจารณาแก้ไขปัญหาและยุติปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ ปัจจุบัน กทม. ได้ดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันทำการค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 508 จุด ยังเหลือจุดผ่อนผันที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก จำนวน 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต โดยในการยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวจะพิจารณาถึงจุดทำการค้าที่ไม่มีผู้ค้าทำการค้าแล้วหรือจุดที่ไม่มีผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตขายอยู่จริง จุดทำการค้าที่สำนักงานเขตจำเป็นต้องยกเลิกด้วยเหตุผลอื่น เช่น จุดที่อยู่ในบริเวณการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า จุดที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ และจุดที่สามารถจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าได้โดยไม่มีผลกระทบมากนัก ขณะเดียวกัน กทม. ได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้า จำนวน 112 แห่ง มีแผงค้ารองรับ 12,809 แผงค้า นอกจากนั้น สำนักเทศกิจ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าในพื้นที่ผ่อนผันอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการตั้งวางแผงค้าและอุปกรณ์การค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

 

เดินหน้าโครงการท่อร้อยสายตามแนวทางของ กสทช.
          นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายอีกครั้ง และต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการโทรคมนาคมว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเข้าร่วมโครงการท่อร้อยสายสื่อสาร โดยเตรียมส่งหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนออีกครั้ง ให้หน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายได้เข้าใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารร่วมกัน ซึ่งบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงข่ายท่อร้อยสายด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นการให้สิทธิหรือผูกขาดหรือร่วมลงทุนกับผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ โดยยึดถือประกาศดังกล่าวของ กสทช. พร้อมทั้งเตรียมส่งหนังสือสอบถามไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย เพื่อขอทราบปริมาณความจุของท่อร้อยสายที่แต่ละรายประสงค์ใช้งาน โดยยึดหลัก การดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารและเงื่อนไขในเชิงพาณิชย์และเทคนิคที่ชัดเจน เพื่อหารือร่วมกับ กสทช. ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารในอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ การแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตครั้งใหม่นี้ ได้กำหนดระยะเวลาตามกฎระเบียบของ กสทช. โดยเปิดให้จัดทำรายละเอียดเสนอเข้ามาภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์