กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 13 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

จัดเก็บขยะอันตรายไม่ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป–รณรงค์ประชาชนทิ้งอย่างถูกวิธี
          นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวตามที่มีประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงขยะอันตรายและขยะพิษ โดยเฉพาะหลอดไฟฟ้า หากไม่มีการจัดการอย่างถูกวิธีจะกระทบต่อสุขภาพอนามัยและเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมว่า กทม.มีการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายด้วยการจัดเก็บแยกประเภทไม่ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป โดยกำหนดนโยบายจัดเก็บขยะอันตรายและขยะพิษจากชุมชนทุกวันอาทิตย์ หรือตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สำนักงานเขตนัดหมาย โดยประชาสัมพันธ์การหมุนเวียนเข้าจัดเก็บตามชุมชนต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ เสียงตามสายในชุมชน เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น ซึ่งจะจัดรถเก็บขนขยะอันตราย ขยะพิษแยกเป็นการเฉพาะพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ที่ตัวรถ นอกจากนี้ ประชาชนสามารถแยกทิ้งขยะอันตราย ขยะพิษกับรถเก็บขนมูลฝอยทั่วไป ซึ่งมีถังรองรับตั้งอยู่บริเวณช่องด้านหลังพนักงานขับรถ หรือสามารถทิ้งในจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายของชุมชน โดยสำนักงานเขตจะรวบรวมไปยังอาคารเก็บกักมูลฝอยอันตรายเฉพาะที่ตั้งอยู่ในสถานีขนถ่ายมูลฝอยของ กทม. ทั้ง 3 แห่ง ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะและมีมาตรการควบคุมมลพิษด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กทม. ได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการ
          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อมยังได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอย โดยเฉพาะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ โดยจัดจุดรองรับเพื่ออำนวยความสะดวก ในการทิ้งมูลฝอยอันตราย บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชลล์ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 106 สถานี ซึ่ง กทม. จะเก็บรวมรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ส่วนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และคลินิก เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยด้วย ขณะเดียวกันยังได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในการแยกทิ้งและการตระหนักถึงพิษภัยต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากมูลฝอยอันตรายให้กับประชาชนและพนักงานเก็บขนมูลฝอยของ กทม. อย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างถูกวิธี ด้วยการใส่ในปลอกกระดาษเดิม หรือห่อด้วยกระดาษหลาย ๆ ชั้น เพื่อป้องกันการแตกหักและการฟุ้งกระจายของไอปรอทออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงและพนักงานเก็บขนมูลฝอยของ กทม.

 

กทม.เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63
          นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า กทม. โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานของ กทม. และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ขณะเดียวกันยังได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 รวมทั้งประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการและสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ สปภ.ประจำปี 2563 เพื่อรองรับภารกิจและให้การสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดับเพลิง รถกู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ประจำจุดเฝ้าระวัง จำนวน 37 จุด รวมทั้งจุดที่ตั้งของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยอีก 46 สถานี รวมทั้งสิ้น 83 จุด โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.- 17 เม.ย. 2563 เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มูลนิธิและอาสาสมัครอื่น ๆ ในการระงับเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง