กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 27 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

กทม.ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
          นายสมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณี นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา พร้อมระบุยุงลายบ้านเป็นพาหะได้ทั้งโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกว่า สำนักการแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยประกาศแจ้งเตือนให้ระวังโรคภัยสุขภาพไปยังโรงพยาบาลในสังกัด พร้อมเตรียมภารกิจในการดูแลประชาชน ได้แก่ 1) การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในแต่ละพื้นที่ 2) การควบคุมโรคในกรณีถ้ามีการระบาดของโรคติดต่อ หากพบว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สํานักการแพทย์รายงานผู้ป่วย (รง.506) ไปยังสํานักอนามัย ภายใน 24 - 48 ชั่วโมง เพื่อดําเนินการสอบสวนและเฝ้าระวังโรค 3) สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง ขณะเดียวกันได้รณรงค์และให้ความรู้กับผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของสํานักการแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. และสื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
          ด้าน นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัยได้วางมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1) เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2) เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3) เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำต้องปิดฝามิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ รวมถึงแนะนำประชาชนป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด หลีกเลี่ยงการอยู่ในมุมมืด อับลม เพราะเป็นที่หลบอาศัยของยุงลาย สวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด ทั้งนี้ หากแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา ต้องทายากันยุง นอนในมุ้ง ดื่มน้ำ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และงดเดินทางเป็นระยะเวลา 7 วัน และพ่นยากำจัดยุงในบ้านให้เร็วที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคไปสู่คนในครอบครัว นอกจากนี้ สำนักอนามัย ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนสถานพยาบาลในการวินิจฉัยและแจ้งผู้ป่วย เมื่อรับแจ้งหรือได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา ทีม SRRT จะลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนหรือในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย เพื่อหาแหล่งติดเชื้อ โดยสอบถามประวัติการเดินทางหรือการอยู่อาศัยในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในวันที่ 0,3,7,14,21, และ 28 นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผู้ป่วย

 

ห้องสมุดของ กทม. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
          นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. (สวท.) เปิดเผยกรณีผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน เสนอให้ปรับเปลี่ยนห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ว่า สวท. มีหน้าที่กำกับดูแลหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๕ แห่ง และรถห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ จำนวน ๕ คัน โดยปัจจุบันห้องสมุดในสังกัด สวท. ได้ปรับปรุงเป็นห้องสมุดมิติใหม่แล้ว จำนวน ๒๐ แห่ง มีการจัดพื้นที่และบรรยากาศภายในห้องสมุดให้ทันสมัย และเป็นสัดส่วน เช่น ห้องเด็ก ห้องฉายภาพยนตร์ ลานกิจกรรม มุมวารสารและหนังสือพิมพ์ มีบริการ Books Delivery สามารถยืมระหว่างห้องสมุดในสังกัด กทม. ได้ทุกแห่ง มีบริการ e-book บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบดิวอี้โดยบรรณารักษ์วิชาชีพ นำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการจัดเก็บและสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ ของห้องสมุด และในอนาคตมีแนวทางพัฒนาการให้บริการห้องสมุดในสังกัด กทม. ประกอบด้วย 1) ใช้บัตรสมาชิกแบบสมาร์ทการ์ด บัตรเดียวสามารถใช้บริการห้องสมุดในสังกัด กทม. ได้ทุกแห่ง 2) จัดตั้งตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ (bookdrop) สามารถคืนหนังสือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
          ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ห้องสมุดของ กทม. ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ๓๕ แห่ง เปิดบริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น. สำหรับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดบริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น. ส่วนวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ

 

เขตพระนครจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจจัดระเบียบริมคลองโอ่งอ่าง
          นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. เปิดเผยกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพเปรียบเทียบสภาพคลองโอ่งอ่างหรือสะพานเหล็กในอดีตกับปัจจุบัน ภายหลัง กทม. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกต ระบุขณะนี้บริเวณดังกล่าวเริ่มมีผู้ค้าตั้งวางโต๊ะเก้าอี้รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งขอให้เข้มงวดตรวจสอบระบบน้ำทิ้งของร้านอาหารว่า ปัจจุบันการก่อสร้างปรับปรุงยังอยู่ในระหว่างสัญญาจ้าง ผู้รับเหมายังไม่ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานเขต สำหรับเรื่องระบบน้ำทิ้งของร้านอาหาร ในการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าว ได้จัดทำระบบดักไขมันทุกอาคารตลอดแนวทางเดินก่อนน้ำเสียจะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของ กทม. ไม่ได้ไหลลงคลองโอ่งอ่างแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานเขตได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราและประชาสัมพันธ์ร้านค้าไม่ให้ตั้งวางสิ่งของล้ำแนวเขตที่สาธารณะ พร้อมกวดขันไม่ให้มีขอทานเข้ามาในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ สำนักงานเขตจะเชิญเจ้าของอาคารและผู้ประกอบการมาประชุมทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการมีส่วมร่วมพัฒนาพื้นที่ให้สวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป