กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 19 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชน ระบุในช่วงเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อาจกลับมาสร้างปัญหาให้กับประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งวางมาตรการควบคุมและป้องกันฝุ่นละอองว่า กทม. ได้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่อาจจะกลับมาสร้างปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องพร้อมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองได้ทันที ขณะเดียวกันได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการควบคุมและป้องกันฝุ่นละออง ประกอบด้วย 1) กำหนดแผนการตรวจสอบรถยนต์ควันดำร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร และกรมการขนส่งทางบก 2) กวดขันตรวจจับรถยนต์และรถโดยสารสาธารณะที่ปล่อยควันดำ 3) ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และผู้ประกอบการตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจำทาง รถสองแถวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงตรวจสอบการปล่อยไอเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ 4) ติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างอาคารและรถไฟฟ้า ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อดักจับฝุ่นละออง และแผนล้างถนนทุกวันในช่วงเกิดวิกฤตฝุ่นละอองและในบริเวณที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำรอบโครงการก่อสร้างอาคารและรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบเรียลไทม์ได้ที่ www.bangkokairquality.com, www.air4bangkok.com และ Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานจะแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบและเตรียมการป้องกันตนเองอย่างทันสถานการณ์

 

 

กทม.เร่งรัดกวดขันผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยตามที่มีผู้วิจารณ์ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม. ให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดินให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการเร่งรัดกวดขันผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ข้อแนะนำในการดำเนินงาน สำหรับผู้รับจ้างที่ดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควรจะแจ้งเร่งรัดงานและให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา หากยังคงทำงานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จะต้องเสียค่าปรับตามสัญญาในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.05 ของมูลค่าโครงการ หรือหากผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพหรือมีพฤติกรรมที่จะไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ อาจต้องบอกเลิกสัญญาและพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการ

         รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ กทม. ได้ให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ แผนการจัดการจราจร การแนะนำทางลัดทางเลี่ยง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในขั้นตอนการก่อสร้าง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการจะกำกับดูแลมาตรการป้องกันมลภาวะและความปลอดภัยในการก่อสร้าง เช่น แนวรั้วทึบกั้นพื้นที่ก่อสร้าง การระบายน้ำ ฝุ่นละออง สภาพผิวจราจรและทางสัญจรอย่างสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจะแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ส่วนการดำเนินการที่กระทบกับผิวจราจรจะเร่งรัดดำเนินการเพื่อคืนพื้นที่โดยเร็ว ทั้งนี้ ได้เปิดช่องทางให้แจ้งปัญหาได้ที่สายด่วน 1555 และ Line @อัศวินคลายทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว

 

 

เขตสาทรแก้ปัญหาขยะตกค้างซอยจีนแคระ
          นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. กล่าวว่า ตามที่ประชาชนที่พักอาศัยในซอยจีนแคระ (ซอยจันทน์ 18/7 แยก 8) แจ้งว่าในซอยไม่มีถังรองรับขยะ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย นั้น จากการตรวจสอบ พบซอยดังกล่าวเป็นซอยเล็กและแคบ ไม่มีพื้นที่ตั้งวางถังรองรับขยะ สำนักงานเขตฯ จึงได้กำหนดจุดทิ้งขยะไว้บริเวณปากซอย เพื่อให้ประชาชนนำขยะไปวางในเวลา 18.00 - 04.00 น. ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ส่วนกรณีที่ประชาชนนำขยะตั้งวางบริเวณหน้าบ้าน ได้จัดพนักงานเก็บขนมูลฝอยเข้าจัดเก็บวันเว้นวัน ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้กำชับพนักงานเก็บขนมูลฝอยจัดเก็บขยะในซอยจีนแคระ (ซอยจันทน์ 18/7 แยก 8) ตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงรอบการจัดเก็บขยะ เพื่อจะได้นำขยะมาทิ้งให้ตรงเวลาต่อไป