กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 6 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

คชก.กทม.พิจารณา EIA โครงการเดอะไลน์ สาทร ตามขั้นตอนของกฎหมาย
           นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ชั่วคราว ภายหลังลูกบ้านในโครงการเดอะ ดิโพแมท สาทร ที่อยู่ใกล้เคียง ทำเรื่องฟ้องศาลเนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าวทำให้มูลค่าห้องลดลง ทั้งยังได้รับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงตั้งข้อสังเกตมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเท็จว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน EIA โครงการ เดอะไลน์ สาทร ของบริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 ทั้งนี้ คชก.กทม. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงาน EIA ที่จัดทำโดยบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ณ ช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณารายงาน EIA อย่างครบถ้วนครอบคลุม 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ คชก.กทม. ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการภายนอก สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม การคมนาคม การจราจร และขนส่ง การป้องกันอัคคีภัย การจัดการขยะ และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอตามหลักวิชาการ รวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ด้าน นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเขตบางรัก ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการ EIA ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าโครงการฯ ได้จัดทำรั้วสูง 6 เมตรโดยรอบโครงการ ติดตั้งเครื่องวัดค่าระดับเสียง ค่าฝุ่นละออง และการสั่นสะเทือน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ตรวจสอบการก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีการทำงานเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงตรวจสอบค่าระดับเสียง ค่าฝุ่นละออง และการสั่นสะเทือน ซึ่งที่ผ่านมาค่าระดับต่าง ๆ ไม่เกินเกณฑ์ตามที่ EIA กำหนด ส่วนกรณีศาลปกครองมีคำสั่งระงับการก่อสร้างโครงการ เดอะไลน์ สาทร ได้แจ้งให้โครงการฯ ทราบ และระงับการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2562 ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในโครงการฯ ทุกวัน เพื่อไม่ให้มีการละเมิดคำสั่งศาล

 

 

กทม.เร่งแก้ไขพื้นถนนในสวนบางแคภิรมย์ที่ชำรุด
           นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนระบุ พื้นถนนภายในสวนบางแคภิรมย์ มีสภาพแตกร้าว เป็นคลื่น ทั้งที่ กทม. เพิ่งเปิดสวนดังกล่าวให้ประชาชนใช้บริการว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบพื้นถนนภายในสวนบางแคภิรมย์ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 พบพื้นถนนบางจุดชำรุด จึงได้แจ้งผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานต่อไป

 

 

เขตบางแคแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน
           นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ท่อระบายน้ำบริเวณซอยบางแวก 138 มีสภาพอุดตัน นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบ พร้อมดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะมูลฝอย เพื่อเปิดทางน้ำไหลบริเวณซอยบางแวก 138 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาให้ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณแนวถนนสายหลัก ถนนสายรอง และภายในชุมชน เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ