ดันท่อลอด Pipe jacking แยกเกษตรศาสตร์ แก้น้ำท่วมถนนพหลโยธิน คืบหน้าแล้ว 30%

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 4 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 99 ครั้ง

 

            (4 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ เริ่มสัญญาวันที่ 10 ก.พ.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ก.พ.62 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ประกอบด้วย ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. ความยาว 1,120 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ความยาว 245 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ความยาว 528 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,800 มม. ความยาว 150 ม. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อดันท่อ จำนวน 11 บ่อ ก่อสร้างบ่อรับ จำนวน 3 บ่อ โดยดำเนินการดันท่อเหล็กเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มม. ในถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เพื่อรับน้ำจากซอยเสนานิคมและหน้าตลาดอมรพันธ์ไปลงคลองลาดพร้าว ส่วนในถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นการดันท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. และ 1.80 ม. ฝั่งขาออก ซึ่งในการดันท่อจะก่อสร้างบ่อดัน 11 บ่อ บ่อรับ 3 บ่อ พร้อมทั้งก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณริมคลองลาดพร้าว กำลังสูบ 4.50 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบน้ำเร่งระบายลงสู่คลองลาดพร้าว

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร เป็นการก่อสร้างท่อลอดและท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20-2.00 ม. ด้วยวิธีการดันท่อ พร้อมก่อสร้างบ่อสูบน้ำ เพื่อดึงน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวให้ระบายลงสู่คลองได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกในปริมาณมากจึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ที่ผ่านมาการระบายน้ำบริเวณถนนพหลโยธินช่วงแยกรัชโยธินถึงแยกเกษตรศาสตร์ จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำในซอยเสนานิคมลงคลองลาดพร้าว อีกทั้งบริเวณโดยรอบแยกเกษตรศาสตร์มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค อาทิ อุโมงค์ทางลอด สะพานข้ามแยก และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวลดลง ทั้งนี้ได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานในส่วนที่ไม่ติดอุปสรรคในการก่อสร้าง ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งการทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การก่อสร้างบ่อดันท่อ-บ่อรับ และการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โดยเป็นการทำงานควบคู่กันไป ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดวางท่อเหล็กเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1,800 มม. ได้ความยาว 180 ม. จากความยาว 206 ม. โดยเพิ่มเนื้องานเนื่องจากต้องขยับตำแหน่งบ่อสูบน้ำ และก่อสร้างบ่อดันท่อได้ 3 บ่อ จาก 11 บ่อ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่กรมทางหลวง ต้องดำเนินการขออนุญาตเข้าพื้นที่ จึงทำให้โครงการก่อสร้างมีความล่าช้า รวมทั้งมีแนวท่อจ่ายประปาขนาด 300 มม. และท่อเมนประปาขนาด 1,000 มม. แนวเสาตอม่อทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และแนวท่อร้อยสายโทรศัพท์ TOT จึงต้องประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งที่ผ่านมากรมทางหลวงได้อนุญาตให้ขุดเปิดผิวจราจรเพื่อก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจแล้ว ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 30% เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์แล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณถนนพหลโยธินและพื้นที่ใกล้เคียง บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ