กทม.มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้ประชาชน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

          (10 ม.ค.63) เวลา 13.00 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้เกี่ยวข้องตามโครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยมี คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์จาก 50 สำนักงานเขต ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า และดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งการจะบริหารจัดการเมืองให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตระหนักถึงหน้าที่และปัจจัยในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว จึงมีนโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์แอด “อัศวิน คลายทุกข์” เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งความต้องการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างองค์กรกับประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พบประขาชน ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร เวียนไปตามชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสพบปะและแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด อันเป็นการทำงานบริการในเชิงรุก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองในภาพรวมอีกด้วย ทั้งนี้ การดำเนินการตามนโยบายข้างต้น ทำให้มีเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่แจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อย่างรวดเร็วและตรงจุด กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประชาสัมพันธ์แนวโหม่สัญจร” เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน จึงเกิดเป็นโครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารในการแก้ปัญหาให้ประชาชนให้กับสำนักงานเขต เขตละ 1 อัตรา รวม 50 อัตรา โดยมีระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. - 30 ก.ย.63 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนทุกช่องทาง ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายข้อสั่งการของคณะผู้บริหารด้านการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายปกครอง บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และผู้ที่ได้รับการจ้างเหมาโครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน


--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ