พัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครอัจฉริยะ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

          (15 ต.ค. 62) เวลา 09.00 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 เพื่อการวิเคราะห์ ออกแบบแนวทางในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครอัจฉริยะ โดยมี นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสำนักงาน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงประจำสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้เข้าร่วมการสัมมนา ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

         การสัมมนาตามโครงการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จุดมุ่งหมายสำคัญคือให้ภาครัฐของไทยยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการดำเนินงานแบบอัจฉริยะ และให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ แผนทั้ง 2 ฉบับ มีหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญร่วมกัน คือ การยกระดับความเข้าใจ ความสามารถ และศักยภาพด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ

          กรุงเทพมหานคร โดย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 630 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการปรับเปลี่ยนสู่การพัฒนาให้เป็นมหานครอัจฉริยะ และเพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรของกรุงเทพมหานคร (EA Governance) ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ ภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร โดยการจัดการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์การบริหารจัดการตามกรอบการพัฒนาที่ได้จากการศึกษา โดยมีที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงการนำสถาปัตยกรรมองค์กรนี้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยต่อไป

         รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่ มีภารกิจในการดูแลประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดและสร้างรายได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จึงต้องมีการพัฒนาการบริการต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยน (Change Management) โดยนำพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนดังนี้ 1. ประชาชนได้รับบริการภาครัฐที่ดีขึ้น 2. ได้รับบริการสาธารณะเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 3. ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารราชการในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 4. สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัล 5. สามารถใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลหรือ Digital ID ในการขอรับบริการ 6. ใช้ระบบ e-Payment ในการชำระค่าบริการแก่ภาครัฐ และ 7. การลดค่าธรรมเนียมในการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลในอนาคต แนวทางเหล่านี้เป็นเรื่องที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนต้องตระหนัก และนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ตลอดจนกระบวนการทำงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมองค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมนำแนวคิดเรื่อง “Smart City” หรือเมืองอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้เมืองน่าอยู่มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ และวางรากฐานสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) แนวคิดดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะเก็บเกี่ยวความรู้และแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป


------------ (มุทิตา สปส. / ณภัทรา นศ.ฝึกงาน รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ