กทม. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติผู้ทำการค้า ให้ชัดเจนง่ายต่อการคัดเลือก

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

            (26 ต.ค.63) ณ ห้องกรุงธน 3 สำนักเทศกิจ : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ว่า วันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ทำการค้า(ข้อ 8.2) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับใหม่) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้ทำการค้า ว่าต้องเป็นบุคคลผู้มีรายได้น้อยหรือมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวยังค่อนข้างคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาติดขัดในทางปฏิบัติ ที่ประชุมจึงหารือแนวทางการปรับปรุงคุณสมบัติผู้ทำการค้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาทิ คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากผู้ลงทะเบียนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือว่าผ่านเกณฑ์พิจารณา ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหาร ต้องระดับสัญญาบัตรขึ้นไป หรือเป็นประธานชุมชนที่จดทะเบียนกับกทม. ส่วนผู้ประสงค์ทำการค้าที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปริมณฑลหรือต่างจังหวัด ผู้รับรองต้องเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีของบุคคลผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณา อาทิ ไม่เคยยื่นแบบภาษีเงินได้เนื่องจากรายได้ไม่ถึง เป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เป็นผู้มีสิทธิจองบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร(ตามหลักเกณฑ์ให้กู้ยืมเงินของ กยศ.) เป็นผู้กู้เงินออมสิน เป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้ถูกให้ออกจากงานโดยมีหนังสือรับรองจากสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะทำงานฯ ยกร่างประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา หากประชุมฯ เห็นชอบ จะออกประกาศกรุงเทพมหานครฯ เพื่อใช้สำหรับการกำหนดจุดทำการค้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ค้า ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ต่อไป


———-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ