กทม. อบรมผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ เน้นยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 122 ครั้ง

 

       (26 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์นักบริหารและนโยบายการจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร” โดยมีนางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องปรินซ์ 3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

 

      

ทั้งนี้หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 72 คน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 111 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่งานราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง “ผู้บริหารสถานศึกษา” เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจด้านการศึกษา อีกทั้งต้องรับผิดชอบในการกำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการจัด การเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้ ดังนั้นความก้าวหน้าของสถานศึกษาและคุณภาพของนักเรียนจะขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำและความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่กำลังจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านจงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังและสติปัญญา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาที่ดีมีคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมความสามารถทุกด้านของนักเรียน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านต่อไป

          สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดโดยมติ ก.ก. ทั้งสองตำแหน่ง หลักสูตรละ 20 วันทำการ ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมภาควิชาการ แบบไป–กลับ 15 วัน และกิจกรรมที่ 2 ภาคการศึกษาการปฏิบัติจริงและการจัดทำรายงาน เสนอรายงาน และอภิปรายกลุ่มการศึกษาการปฏิบัติจริง แบบไป – กลับ 5 วัน

                                                          -----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)