กทม. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและบุคคลออติสติก “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 2 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

       (2 เม.ย. 64) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจําปี 2564 14 th WORLD AUTISM AWARENESS DAY (WAAD) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และประธานมูลนิธิออทิสติกไทย น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทน UN ESCAP และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ  อาคาร CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center มูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน

       กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธิออทิสติกไทย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจําปี 2564 " World Autism Awareness day 2021" โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ถ่ายทอดงานวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORLD AUTISM AWARNESS DAY (WAAD) 2021 ที่จัดขึ้น ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.64 จนถึงพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในวันนี้ ผ่านเฟสบุ๊ค Autistic Thai Foundation มูลนิธิออทิสติกไทยด้วย ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก เป็นไปตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ ที่ประกาศข้อมติที่ 62/139 เมื่อปี ค.ศ.2007 ซึ่งกําหนดให้ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเด็กและบุคคลออทิสติก ทุกวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี โดยมุ่งหมายให้สังคมโลก ผู้นําประชาคมโลก นําเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นเป้าหมายใน การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 14 ที่องค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่วนในประเทศไทยเป็นปีที่ 13 ที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นการรณรงค์ปีนี้ องค์การสหประชาชาติ กำหนดหัวข้อประเด็น รณรงค์ในปี 2021 "Inclusion in the Workplace:Challenges and Opportunity in a Post-Pandemic World" หรือการเป็นส่วนร่วมของหน่วยงาน ความท้าทายและโอกาสในโลกหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งองค์การสหประชาชาติมุ่งหมายให้ประเทศสมาชิก ตระหนักถึงการส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกคงสภาพการมีงานทำในหน่วยงาน

       รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภารกิจในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มุ่งพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคน”  โดยภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นภารกิจหนึ่งที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ จึงกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหลายมิติ เช่น 1.มุ่งเน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม โดยได้ปรับปรุงด้านกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้คนพิการตลอดจนคนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและสามารถดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองได้มากที่สุด  2.ส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครอย่างน้อยหน่วยงานละ 2 คน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง รับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน  3.มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรด้านคนพิการและทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการช่วยเหลือคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการของกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับคนพิการอย่างแท้จริง 4.ส่งเสริมการแสดงความสามารถของคนพิการในด้านต่างๆ 5.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ โดยโรงเรียนฝึกอาชีพ ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมการสอนในสายอาชีพ การจัดระบบความพร้อม เพื่อส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานทำ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่าง กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 7.ส่งเสริมด้านการจัดบริการสาธารณสุขแก่คนพิการ และเด็กพิการในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง โดยการจัดให้มีคลินิกฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ 

  

       รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการกรุงเทพมหานคร ปี 2564-2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดั้งนั้นในฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ จะพยายามผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มคนพิการที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงสิทธิ ลดการเลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนโยบายของรัฐบาล พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

------------------------------

อัลบั้มภาพ