เปิดโลกความรู้ เสริมศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ พัฒนางาน PR กทม. ยุคใหม่ รับไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 13 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 161 ครั้ง

          (13 ม.ค. 63) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน รวมถึงมีโอกาสได้ศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ นำมาประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการประสานความร่วมมือในการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

           สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบไป - กลับ เป็นเวลา 2 วัน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 70 คน ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ส่วนที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบพักค้าง ระหว่างวันที่ 23 - 25 ม.ค. 63 ณ จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง "เสน่ห์ของเรื่องเล่า" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Story Telling เพราะทุกสิ่งล้วนน่าสนใจผ่านเรื่องเล่า" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" การบรรยาย เรื่อง "การเลือกใช้สื่อและช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสรรค์เนื้อหา (content) บนสื่อสังคมออนไลน์" และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการใช้ Smart Phone เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์"

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ส่งผลต่อวิธีคิด พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารและการแสดงออกของประชาชน และส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐที่ทำได้ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารแข่งขันกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มาจากทุกมุมโลกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นการพัฒนาทั้งในเรื่องช่องทาง เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคในการนำเสนอ ตลอดจนบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นสำหรับการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครต้องมีความตื่นตัว ติดตามข่าวสารและพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ แนวนโยบายในการประชาสัมพันธ์จากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งรูปแบบ แนวคิด และการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งใจและเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครต่อไป


——————— (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ