กทม. จัดอบรมเทศกิจ พัฒนาศักยภาพรอบด้าน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 22 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

          (22 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนางานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทศกิจ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจจัดโครงการอบรมการพัฒนางานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทศกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย และเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตน รวมทั้งหลักการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในทุกสภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นิติกร เจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ สังกัดสำนักเทศกิจ และสำนักงานเขต รวมจำนวน 173 คน การอบรมเป็นแบบไป-กลับ แบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 4 วัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.63 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.64 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-15 ม.ค.64 สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย การบริหารงานและทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การแก้ไขเหตุร้องเรียน วิธีป้องกันสารเคมีอันตรายและความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารจัดการด้านการข่าว การบังคับการจอดรถในที่ห้ามจอด การสืบสวน สอบสวน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันภารกิจงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการควบคุมและบังคับการตามกฎหมาย การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรให้มีความคล่องตัวและความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร เช่น การกวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า การเคลื่อนย้ายยานยนต์ การดำเนินการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการสั่งการจากผู้บริหารประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภพสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ต้องขอชื่นชมสำนักเทศกิจในฐานะที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขต และมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสายงานเทศกิจ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในภาคสนามเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดอันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเทศกิจและกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญและตั้งใจรับความรู้ในการอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
———-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ