สืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์

24 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

          (24 พ.ย. 62)  นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด “งานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” โดยมี พระครูโสภณพิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ นายวิเชียร เทียนเล็ก ประธานจัดงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดและชมการแข่งขัน ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ 

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ (ภาคเอกชน) และวัดกระทุ่มเสือปลา จัด “งานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” ครั้งที่ 3 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ สายน้ำ โดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีประวัติศาสตร์อันดีงามและยาวนานไว้เป็นมรดกไว้ให้คนรุ่นหลัง และเพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมือง เวนิสตะวันออก  รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับสายน้ำ ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์และพื้นที่เขตประเวศ สนับสนุนแนวคิด “คูคลองต้องให้มีชีวิต คู่วิถีชุมชน” อันจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  

          โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1.การแข่งขันเรือพาย ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เรือเพียว ขนาด 7 ฝีพาย ประเภท บุคคลทั่วไป  เรือเพียว ขนาด 12 ฝีพาย ประเภท บุคคลทั่วไป  เรือมาด ขนาด 12 ฝีพาย ประเภท บุคคลทั่วไป  เรือหัวใบ้ท้ายบอด ขนาด 2 ฝีพาย ประเภท บุคคลทั่วไปชาย และเรือหัวใบ้ท้ายบอด ขนาด 2 ฝีพาย ประเภท บุคคลทั่วไปหญิง  2.การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดกระทุ่มเสือปลา 3.กิจกรรมกีฬาทางน้ำมหาสนุก ได้แก่ การชกมวยทะเล เป็นต้น 4.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การปั่นจักรยานภายใต้แนวคิด “ปั่นวันเดียว เที่ยวประเวศ” เพื่อเข้าชมศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่บริเวณ ริมคลอง ประเวศบุรีรมย์ ทั้งสองฝั่งคลอง

          นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม           ซึ่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้นำนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล มาเป็นแนวทางในการบริหารราชการและปฏิบัติงาน  ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ที่มีความผูกพันกับแม่น้ำลำคลอง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตประเวศ ประสานความร่วมมือ กับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศและ        วัดกระทุ่มเสือปลา จัดงานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำไว้คู่กับชุมชนคลองประเวศบุรีรมย์ตลอดไป

---------------------

อัลบั้มภาพ