กทม.ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะฯ ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 25 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

(25 ก.ย. 63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านบริหาร และหน่วยงานอิสระของรัฐ ในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต ซึ่งงบประมาณสนับสนุนของรัฐบาลนั้นเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในนามของกรุงเทพมหานคร รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะฯ ได้มาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาภาพรวมการจัดการงบประมาณ การเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรุงเทพมหานคร พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลงานและแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ การแก้ไขปัญหาการจราจร โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ บริเวณคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร เป็นต้น ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากทางคณะฯ มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้บรรยายสรุปเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรุงเทพมหานครนำไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะใน 4 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดังนี้ 1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน อีกทั้งยังมีการผลิตแพทย์และพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน 2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคม โดยพัฒนาถนน สะพาน ฯลฯ การจัดการปัญหาน้ำท่วม โดยการสร้างเขื่อน อุโมงค์ระบายน้ำ เป็นต้น 3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม โดยสนับสนุน สงเคราะห์ และให้บริการด้านการสาธารณสุข บรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย และ 4.การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และการบริหารจัดการน้ำในคลอง รวบรวมน้ำเสียเพื่อนำมาบำบัด

จากนั้น ผู้บริหารสำนักการโยธา ได้บรรยายสรุปผลงานและแผนงานโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริเวณแยกเกียกกาย 2.บริเวณถนนราชวงศ์ - ถนนท่าดินแดง 3.บริเวณถนนลาดหญ้า - ถนนมหาพฤฒาราม และ 4.บริเวณถนนจันทน์ - ถนนเจริญนคร นอกจากนี้ ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ได้บรรยายสรุป 9 สาเหตุที่ทำให้กรุงเทพมหานครน้ำท่วม ได้แก่ 1.ฝนตกหนัก 2.ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงล้นตลิ่ง เนื่องจากน้ำเหนือไหลบ่า 3.น้ำทะเลหนุนสูง 4.การทรุดตัวของแผ่นดิน 5.ระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ 6.พื้นที่รองรับ (หน่วง) น้ำไม่เพียงพอ 7.ปัญหาขยะและสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ 8.น้ำท่วมจากการพัฒนาเมือง และ 9.การเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศ กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อาทิ การพัฒนาท่อระบายน้ำ คู คลอง บึงรับน้ำส่วนเกิน แก้มลิง อุโมงค์ระบายน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากด้านการพัฒนาก่อสร้างแล้ว ยังมีด้านการบำรุงรักษา การทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ การขุดลอกคูคลอง การจัดเก็บขยะ ผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล อีกทั้งยังได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองสายหลัก แก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำคลอง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมฝั่งคลอง ในพื้นที่คลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร ตลอดจนจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำเคหะชุมชน เพื่อบริหารจัดการคุณภาพน้ำในกรุงเทพมหานครด้วย
—————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ