มอบหมายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือพายุงวงช้าง

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือพายุงวงข้างที่อาจส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานครว่า ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานเขต หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยในพื้นที่สาธารณะให้สำรวจตรวจสอบความแข็งแรงต้นไม้ใหญ่และวัสดุค้ำยันต้นไม้เพื่อป้องกันกิ่งไม้ ลำต้นหัก ฉีกขาดและโค่นล้ม ส่วนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนให้ประสานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ใหญ่ โค่นล้ม กิ่งหัก พร้อมทั้งหาวัสดุค้ำยันต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้มให้อยู่ในสภาพแข็งแรง รวมทั้งตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่ง และลดทอนความสูงลงป้องกันกิ่งหัก ฉีกขาด รวมทั้งให้จัดทีมเคลื่อนที่เร็วหรือหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST) พร้อมรถกระเช้า รถบรรทุก และเครื่องมืออุปกรณ์แก้ไขปัญหาเร่งด่วน หากมีต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะหักโค่นจากเหตุพายุฝนและลมกระโชก นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมยังได้ประสานสำนักงานเขตเพิ่มการตรวจสอบเฝ้าระวังดูแลต้นไม้ใหญ่ช่วงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป

           ในส่วนของการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม. สำนักการระบายน้ำได้ตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมเช่น อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ แผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่จุดเสี่ยงและขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชที่ขวางทางน้ำ การพร่องลดระดับน้ำแก้มลิง คูคลอง การเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สํารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

           ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยและวาตภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้ ๕๐ สำนักงานเขต จัดทำแผนรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากฝนตกหนักและวาตภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้การช่วยเหลือผู้สบภัยขณะเกิดภัยได้ทันที และจะทำการฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์ผู้ประสบภัยภายหลังจากภัยสิ้นสุดแล้ว

----------------------------

อัลบั้มภาพ