113 รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งกำลังสำคัญพัฒนาการศึกษากทม.

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง

          (23 ก.ค. 61) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


           การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อให้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษาได้เพิ่มพูนเทคนิค กลยุทธ์ วิธีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ตลอดจนมีคุณภาพมากขึ้น มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


           สำหรับปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต ที่ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา จำนวน 113 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น และมีการฝึกอบรมเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม การฝึกอบรมภาควิชาการและการปฏิบัติงาน จำนวน 20 วัน เป็นการฝึกอบรมภาควิชาการ แบบไป–กลับ จำนวน 17 วันทำการ และการฝึกอบรม ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเพชรบุรี


          กิจกรรมที่ 2 เป็นการศึกษาดูงาน การจัดทำและการนำเสนอรายงาน จำนวน 9 วัน ประกอบด้วย การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 วัน 5 คืน การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการโรงเรียนคุณธรรม และโรงเรียนสองภาษา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบไป–กลับ จำนวน 2 วัน และการจัดทำรายงาน นำเสนอรายงาน 1 วัน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมผู้เข้าเข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ กระบวนการทางความคิดและการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษาจากคณะวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน


          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกท่าน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกท่านช่วยผู้อำนวยการฯ บ่มเพาะนักเรียนให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งขอให้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานครบทุกมิติ เพื่อส่งเสริมความสามารถทุกด้านของนักเรียน ให้เป็นพลเมืองที่มีความสมบูรณ์พร้อมต่อไป

 

อัลบั้มภาพ