ปรับหลักสูตร ร.ร.ฝึกอาชีพ กทม. เน้นทันสมัย ประกอบอาชีพได้จริง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

             (17 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักพัฒนาสังคมและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2

           ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามนโยบายกรุงเทพมหานครและรัฐบาล ประกอบด้วย ความคืบหน้าโครงการเงินออม ตามที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักพัฒนาสังคม ส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณให้แก่ประชาชน และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้เกิดการออมและสมัครเป็นสมาชิก กอช. แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น กอช. จึงจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ 11 ศูนย์ฝึกอบรม และ 10 โรงเรียนฝึกอาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม และเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยกำหนดจัดอบรม 3 รุ่นต่อปี ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย เนื่องจากจะทำให้เห็นผลชัดเจนในอนาคต

             นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำชับให้เขตเร่งประชาสัมพันธ์โครงการ “เราชนะ” โดยให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ รายย่อย ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ เข้าร่วมโครงการ และให้สำนักพัฒนาสังคมปรับหลักสูตรโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. ให้ทันสมัย และประชาชนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพจริงได้ อาทิ การเพิ่มจำนวนรุ่นการอบรมนวดแผนไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากทุกปี หลักสูตรการประกอบอาหาร และการฝึกอาชีพให้ผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้

อัลบั้มภาพ