เขตดุสิตเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ณ ชุมชนสวนอ้อย

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 134 ครั้ง

 

       (25 มิ.ย.60) เวลา 11.00 น. : นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ณ ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดุสิต โดยมี นายบันลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต คณะผู้บริหารเขตดุสิต  พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 (จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ) และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตดุสิต ร่วมพิธี

 

 

       กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดุสิต จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตดุสิตได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 1 แห่ง ได้แก่ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ในปีงบประมาณ 2560 มีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นอีก 10 แห่งในชุมชน  สำหรับชุมชนสวนอ้อยเป็นชุมชนที่ 4 ที่ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2560  โดยอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีภารกิจ อาทิ เฝ้าระวังภัยต่างๆ ในชุมชน เฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษารอบชุมชน ค้นหาและชักจูงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษา ติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและแจ้งเหตุต่างๆ ไปยังผู้ประสานงานของสำนักงานเขต อีกทั้งให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

       รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาอาชญากรรม การลักเล็กขโมยน้อย ปัญหายาเสพติด ล้วนแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย โดยให้ทุกสำนักงานเขตจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ที่จะมีขึ้นในชุมชนของตนเอง และอาสาสมัครทุกคนในพื้นที่ย่อมจะรู้ดีถึงสภาพปัญหาต่างๆ แนวทางการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ในชุมชนของตนเอง ดังนั้นนโยบายนี้จะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านทั้งหลายที่จะเฝ้าระวังคอยดูแลแจ้งข่าวสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องปรามอาชญากรรมต่างๆ ในชุมชนให้ลดน้อยลงและหมดไปในอนาคต

---------------------------                            (อรรจน์ชญาณ์...กปส. รายงาน)