เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 19 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

          (19 พ.ค.63) เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก และโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตในพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เจ้าหน้าที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานสรุป

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยทรงตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม จึงโปรดเกล้าให้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออม และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาสู่ชุมชน

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัส ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 โรงเรียน ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครในโครงการตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2561 จำนวน 11 โรงเรียน รวมถึงการศึกษาดูงานโรงเรียนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม พัฒนาแนวความคิดให้กับบุคลากร ครู และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงาน นำมาบูรณาการให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อไป

          สำหรับความคืบหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ปรับปรุงอาคารและผังแสดงผลประกอบการประจำปีของสหกรณ์นักเรียน ตกแต่งและเตรียมลงทะเบียนหนังสือใหม่ รวมถึงการติดตั้งระบบดิวอี้เพื่อการสืบค้นหนังสือซึ่งระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C ในห้องสมุดการเรียนรู้ของโรงเรียน ปรับปรุงอุโมงค์ทางเดิน อุโมงค์ไม้ไผ่ และโรงเรือนแฟงน้ำเต้าในบริเวณแปลงเกษตร การปรับปรุงและประดับตกแต่งบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆและการเกิดอุบัติเหตุ บอร์ดการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำแผล บอร์ดดัชนียาและการใช้ยาแต่ละประเภทอย่างถูกวิธีภายในห้องพยาบาล การปรับปรุงอาคารโรงอาหารและบอร์ดเมนูอาหาร การปรับปรุงแปลงนาสาธิตจำนวน 2 แปลง เพื่อปลูกข้าว กข 79 และข้าว กข 43 การก่อสร้างและปรับปรุงบ่อปลาดุกจำนวน 2 บ่อ การปรับปรุงและตกแต่งภาชนะภายในสวนสมุนไพร และการปรับปรุงห้องเก็บอาหาร ชั้นวางกระสอบอาหารไก่และที่จัดวางไข่ไก่บริเวณโรงเลี้ยงไก่ เป็นต้น โดยภาพรวมผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 และจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 มิ.ย.63

          ส่วนความคืบหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้างห้องพยาบาลแห่งใหม่คืบหน้าแล้วร้อยละ 40 ปรับปรุงตกแต่งวัสดุและอาคารห้องสหกรณ์ คืบหน้าร้อยละ 90 ปรับปรุงอาคารเก็บของห้องสวนพฤกษศาสตร์และห้องพัสดุ คืบหน้าร้อยละ 95 การปรับพื้นที่ภายในห้องสมุด คืบหน้าแล้วร้อยละ 80 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงดินและพันธุ์พืชบริเวณแปลงเกษตร ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหาร พร้อมฟื้นฟูสภาพต้นไม้รอบสนามและปรับปรุงจัดเก็บสายไฟให้มีความปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงในส่วนงานเกษตร ได้แก่ เรือนเพาะเห็ด เรือนเลี้ยงไก่ หลังคาบริเวณท่าน้ำ ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณเรือนเกษตรถึงสระน้ำ ซ่อมแซมอาคารโรงยิม เป็นต้น โดยภาพรวมผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60


--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ