กทม. มอบวุฒิบัตรแก่เทศกิจเลือดใหม่ เน้นปฏิบัติและพัฒนางานอย่างเต็มกำลัง

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 30 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

          (30 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม “โครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนประจำการสำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2” โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

          สำหรับโครงการฝึกอบรมความรู้ก่อนประจำการสำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 หรือ ส 2 จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเทศกิจ มีทักษะ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่สง่างาม องอาจ ผึ่งผาย เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานครตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 จำนวน 172 คน ดำเนินการฝึกแบบพักค้าง ระยะเวลาดำเนินการ 29 วัน ระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย.61 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอชื่นชมและยินดีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกคนที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ก่อนประจำการสำหรับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 เนื่องจากทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตาม ต้องปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ทางราชการกำหนดไว้ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ ดังนั้นทุกคนจึงต้องได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคปฏิบัติและภาควิชาการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน และจากการฝึกอบรมที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนมีศักยภาพและคุณสมบัติตามคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่กำหนดไว้ทุกประการ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอให้พนักงานเทศกิจ ส 1 ทุกคน มีความสุขกายและใจ มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังภายใต้กรอบและขอบเขตการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกรุงเทพมหานครต่อไป


—————-(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ