เปิด ศตส.กทม. พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง

       สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลาย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เส้นทางเสด็จฯ เริ่มจากท่าวาสุกรี จนถึงท่าราชวรดิฐ

       (15 ต.ค. 62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อให้การจัดการเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศทุกประการ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งกำหนดเปิดศูนย์ฯ วันนี้เป็นวันแรก สำหรับภารกิจของ ศตส.กทม. จะเป็นการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จนกว่าพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะแล้วเสร็จ  รวมทั้งทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานฯ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลให้งานพระราชพิธีฯ มีความสง่างามสมพระเกียรติอย่างที่สุด

  

       ทั้งนี้หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานจะจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ณ ห้องเจ้าพระยา กทม. (เสาชิงช้า) ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.- 25 ต.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 17 ต.ค. 62 และ 21 ต.ค. 62 ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จนกว่าการซ้อมจะแล้วเสร็จ ส่วนในวันที่ 24 ต.ค. 62 ซึ่งเป็นวันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จนกว่าประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จจะเดินทางออกจากพื้นที่จนเกือบหมด โดยในแต่ละวันให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ ติดตามสถานการณ์ อำนวยการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมาย รวมทั้งให้สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวันให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบทุกวันด้วย

——————

อัลบั้มภาพ