กทม. จัดฝึกอบรมเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

 

      (27 มิ.ย. 60) เวลา 08.45 น. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ(ฉบับใหม่) สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมบรรยายหัวข้อความพร้อมของกรุงเทพมหานครกับรัฐธรรมนูญใหม่ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

      สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพื่มเสริมความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่) สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและหลักการภาพรวม ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และสามารถนำความรู้จากการบริหารภาครัฐในเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการเตรียมพร้อมข้าราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มศักยภาพตามกรอบของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญจากสำนักและสำนักงานเขต กว่า 300 คน กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย. 60

      รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์ครบ 2 ประการ คือ สามารถแก้ปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบัน และสามารถพัฒนาบ้านเมืองเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคตได้ ซึ่งข้าราชการกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปผลักดันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือว่ากำหนดจัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหวังว่าข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ และสามารถนำความรู้ตามรัฐธรรมนูญไปผลักดันได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างถ่องแท้ต่อไป

----------------- (ชลธิชา...กปส. รายงาน)