เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

          (15 ม.ค. 63) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประเภทโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และฝ่ายโยธา สำนักงานเขต จำนวน 112 คน ผู้ประกอบการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 88 คน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี

          รายละเอียดการสัมมนาแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. สถานการณ์ปัจจุบันในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณารายงาน EIA และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 2. หลักปฏิบัติตามกฎหมายด้านการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. แนวทางการจัดทำรายงาน นำส่งรายงาน และการติตตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และ 4. บทบาทของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการปฏิบัติตานพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษคุณพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

         รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ การก่อสร้างรถไฟฟ้าซึ่งมีหลายเส้นทาง ส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โดยโครงการเหล่านี้ต้องได้รับการเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Impact Assessment (EIA) ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครการหรือกิจการ ก่อนนำไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการพิจารณารายงาน A ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนตั้งแต่ 2559 ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเจ้าของโครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผ่นทรัพยากรธรรมชาติภายในกำหนด โดยมีกรุงเทพมหานคเป็นผู้รวบรวมรายงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการควบคุมอาคาร การจัดสัมมนาวิชาการนี้นอกจากเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ป้องกันปัญหาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด


---------------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ปชส.สสล. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ