ลงพื้นที่แก้ปัญหาศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ปรับปรุงสถานที่ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ฝึกอาชีพ

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 14 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง

          (14 พ.ย.62) เวลา 14.00 น นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี พื้นที่เขตปทุมวัน โดยมี นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายสุรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ คณะผู้บริหารสำนักงานเขตปทุมวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

 

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม เปิดศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาด้านวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาปกติ ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยเป็นการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบ่งการเรียนเป็นหลักสูตรรายวัน หลักสูตร 80 ชม. และหลักสูตร 160 ชม. ตามหลักสูตรการฝึกอาชีพประเภทต่างๆ ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 10 แห่ง เดิมสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ภายหลังถูกตัดโอนมาให้สำนักงานเขตบริหารจัดการตามมติ กก. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 49 ซึ่งได้อนุมัติการปรับปรุงส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ และกำหนดกรอบอัตรากำลังในการปฏิบัติงานของทั้ง 50 เขต ซึ่งศูนย์ฝีกอาชีพสวนลุมพินี เดิมตั้งอยู่ในสวนสาธารณะลุมพินี ตรงข้ามเกาะลอยด้านถนนสารสิน เขตปทุมวัน ได้เริ่มทำการส่งเสริมอาชีพมา ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.2518 โดยสังกัดสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารในระยะเริ่มแรก จากคนไทยในสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการสร้างวัดไทยในลอสแองเจอลิส และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 12 เม.ย.2525 โดยสมเด็จพระสังราชสังฆปรินายกเสด็จเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร ซึ่งปัจจุบันได้ทำการรื้อย้ายอาคารไปแล้ว หลังจากนั้นสำนักพัฒนาสังคมได้ถ่ายโอนภารกิจให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตปทุมวัน ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินีตั้งอยู่ ณ บริเวณสวนลุมพินี ด้านถนนสารสิน (ประตูทางเข้าที่ 8) บริเวณเรือนเพาะชำเก่า ผู้สนใจฝึกอาชีพสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม โทร. 0 2247 9496 หรือ www.bmatraining.ac.th

 

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกอาชีพโดยศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม หลังจากที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครไปแล้วหลายแห่ง สำหรับในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินีในพื้นที่เขตปทุมวัน เพื่อสอบถามถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในการฝึกอาชีพ พบว่าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน คือเรื่องการขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ทำการ เนื่องจากปัจจุบันที่ทำการศูนย์ฝึกอาชีพลุมพินี
เป็นการขออนุญาตสถานที่ตั้งทำการชั่วคราวภายในสวนลุมพินีทำให้ไม่สามารถขอจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อปรับปรุง ห้องน้ำ หลังคา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ประกอบกับสถานที่ทำการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน และไม่มีการจัดห้องเรียนให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากในบางวิชามีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถจัดสถานที่เรียนให้เหมาะสมได้ รวมถึงการบริหารบุคลากรที่ทำการสอน วิทยากรของศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินีเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ทำให้ขาดการดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพ ส่วนทางด้านของความปลอดภัยภายในศูนย์ฯนั้น ได้พิจารณาให้ขอติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ซึ่งปัญหาของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้งหมด 16 ศูนย์ฯนั้น จะนำมาพิจารณารวบรวมเพื่อนำเสนอการแก้ปัญหาทั้งในด้านงบประมาณและด้านบุคลากรในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป สำหรับประชาชนผู้สนใจจะฝึกอาชีพกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนั้นสามารถติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

--------- (สกณธ์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ