เตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบกระทรวงกลาโหมให้เรียบร้อย สวยงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 9 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

          (9 ม.ค. 62) นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยรอบกระทรวงกลาโหมให้เป็นแหล่งส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี พล.ท.รักเกียรติ พันธุ์ชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.เพชรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตพระนคร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการหารือถึงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกระทรวงกลาโหมในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบกระทรวงกลาโหมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักมากขึ้น ประกอบกับในเวลาใกล้นี้สถานีรถไฟฟ้าสนามไชยก็จะเปิดให้บริการ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อาทิ ห้องสุขา ป้ายบอกทาง เป็นต้น นอกจากนี้อยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ด้วย โดยในสัปดาห์จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน รวมถึงให้มีเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะทำงานร่วมด้วย จากนั้นก็จะกำหนดแผนการทำงานร่วมกันว่าจะทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเจริญ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่อไป ทั้งนี้เบื้องต้นจะนำรายละเอียดที่ได้หารือร่วมกันในวันนี้เรียนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครรับทราบก่อน


---------------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ