เสริมศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ กทม. เปิดโลกทัศน์รองรับไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 16 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

            (16 ม.ค.63) เวลา 08.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่ 2 โดยมี นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธี ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน รวมถึงมีโอกาสได้ศึกษาเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ นำมาประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการประสานความร่วมมือในการทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบไป-กลับ เป็นเวลา 2 วัน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 70 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง "เสน่ห์ของเรื่องเล่า" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Story Telling เพราะทุกสิ่งล้วนน่าสนใจผ่านเรื่องเล่า" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" การบรรยาย เรื่อง "การเลือกใช้สื่อและช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์" การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) บนสื่อสังคมออนไลน์" และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการใช้ Smart Phone เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์" ส่วนที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบพักค้าง ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.63 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

           รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้ส่งผลต่อวิธีคิด พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารและการแสดงออกของประชาชน และส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐที่ทำได้ยากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารแข่งขันกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มาจากทุกมุมโลกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นการพัฒนาในเรื่องช่องทาง เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคในการนำเสนอ ตลอดจนบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นสำหรับการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต้องมีความตื่นตัว ติดตามข่าวสารและพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ นโยบายในการประชาสัมพันธ์จากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมทั้งรูปแบบ แนวคิด และการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการมุ่งมั่นตั้งใจและเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครต่อไป


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ