กทม.ปรับพื้นที่ถนนสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางย่านเยาวราช

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 9 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 325 ครั้ง

          (9 ต.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการปรับพื้นที่ถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและอำนวยความสะดวกการเชื่อมต่อขนส่งมวลชนของพื้นที่ย่านเยาวราช โดยมีนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุราษฏร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมลงพื้นที่ ณ ถนนเจริญกรุง จากวัดมังกรกมลาวาสถึงแยกมิตรพันธ์ (แยกหมอมี)

          กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่เข้าร่วมโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety : BIGRS) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) มีวัตถุประสงค์มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด โดยใช้วิธีการให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบพัฒนาปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น การดื่มไม่ขับ การใช้ความเร็วที่เหมาะสม การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนน และการจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยทางถนนสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความเปราะบางในการสัญจร (Vulnerable Road Users : VRUs) อันได้แก่ ผู้สัญจรทางเท้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้ขับรถจักรยาน โดยได้ทำการสำรวจความปลอดภัยของถนนในกรุงเทพมหานครและนำเสนอรายงานแก่กรุงเทพมหานครสำหรับนำไปพิจารณาแก้ไขความปลอดภัยของถนนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายงานการสำรวจถนนเส้นหลักของกรุงเทพมหานคร คือ ถนนอโศก ถนนสีลม และถนนเยาวราช รายงานการสำรวจความปลอดภัยของ 21 ทางแยกในกรุงเทพมหานคร รายงานการจัดการความเร็วในการขับขี่ในพื้นที่ลาดกระบัง และรายงานการสำรวจความปลอดภัยในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกร สำหรับรายงานการสำรวจความปลอดภัยในการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรนี้ เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกันระหว่างสถาบันทรัพยากรโลก กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร คือ สำนักการโยธา และสำนักการจราจรและขนส่ง ซึ่งมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะสัญจรในพื้นที่เยาราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนที่หนาแน่นทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะย่านไชน่าทาวน์ที่เป็นถนนคนเดิน มีร้านค้าและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย มีศาสนสถานของชาวไทยเชื้อสายจีนหลายแห่ง และมีการเปิดใช้รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางใหม่ในบริเวณนั้น ซึ่งจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่จะมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและระบุปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีอยู่และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการโยธา ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของถนนเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ และสรุปการดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อทำให้ถนนส่วนที่ทำการสำรวจนั้นมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท ทั้งนี้ จากรายงานดังกล่าวของสถาบันทรัพยากรโลกนั้น ได้มีการชี้ให้เห็นสภาพปัญหาที่พบในบริเวณที่ทำการสำรวจ และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่กรุงเทพมหานครในเรื่องการปรับปรุงถนนและทางเท้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้นโดยมาตรการต่างๆที่ได้เสนอนั้น เป็นทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งทางกรุงเทพมหานคสามารถนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาและงบประมาณ เช่น การทาสีทางม้าลายให้ชัดเจน การติดตั้งสัญญาณไฟทางข้ามเพื่ออำนวยการข้ามถนน การติดตั้งเครื่องหมายจราจรต่างๆ และเครื่องหมายนำทางการจราจร และการตีเส้นแบ่งช่องจราจร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเดินทาง การปรับปรุงสภาพทางเท้าให้อยู่ในสภาพดีและแก้ไขทางเท้าที่ต่างระดับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเดินทาง และก่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้สัญจรทางเท้าที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดินทาง เช่น รถเข็นสำหรับผู้พิการ การจัดระเบียบช่องจราจรและสิ่งกีดขวางริมทางเท้า การติดตั้งแผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ำ เพื่อลดความขัดแย้งของเส้นทางการจราจรของยานพาหนะ ตลอดจนการเสนอพื้นที่ทางเลือกสำหรับผู้ค้าริมทางเท้า และยกเลิกจุดผ่อนผันต่างๆ และเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับผู้ค้า โดยอ้างอิงตัวอย่างที่ได้ดำเนินการในต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการนั้นได้นำเสนอในที่ประชุมของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) โดยหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามคำแนะนำ มีการแก้ไขปรับปรุงจุดต่างๆ ที่เป็นปัญหา ซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นในเดือน พ.ย.62 และกำลังพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่กำหนดไว้ว่าเป็นแผนงานระยะกลางและระยะยาวต่อไป ให้สอดคล้องกับระยะเวลาและงบประมาณของหน่วยงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการดำเนินการลักษณะเดียวกันไปยังพื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพหานคร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทในกรุงเทพมหานครต่อไป

--------- (สกณธ์ . . . สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ