ชวน “ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน" ชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีชนบทในพื้นที่เขตบางเขน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 26 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 255 ครั้ง

          (26 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน” (ครั้งที่2) และมอบป้ายขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวสำนักงานเขตบางเขนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น และศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องทุ่งบางเขนให้เยาวชนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบึงพระยาสุเรนทร์ ระยะทาง 1,750 เมตร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมี ทัศนียภาพที่ร่มรื่น สวยงาม สะดุดตาผู้มาเยือน โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน ผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ สถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณริมคลองบึงพระยาสุเรนทร์ ซอยกาญจนาภิเษก 6 ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางเขน

          โอกาสนี้ รองผู้ราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ ได้เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสินค้าพื้นบ้าน ชมจุดเช็คอิน ปล่อยนกแสนรู้ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พืชพื้นถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น เติมจุลินทรีย์ในน้ำด้วยการเทน้ำหมักชีวภาพและ EM BALL บำบัดน้ำเสีย และร่วมหว่านข้าวในแปลงนา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก หลากหลายภาคส่วน อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สนับสนุนหญ้าแฝกเพื่อปลูกกันแนวตลิ่งทรุด จำนวน 50,000 ต้น บริษัท พระนครฮอนด้าออโต้โมบิล จากัด สาขาหลักสี่ - รามอินทรา สนับสนุนต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น เพื่อความสวยงามของทัศนียภาพตลอดแนวริมคลอง สถาบันวิจัยและอาชีวศึกษา สนับสนุนกังหันเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในคลองบึงพระยาสุเรนทร์ จานวน 10 เครื่อง บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่ว่าง 1.5 ไร่ สร้างศูนย์เรียนรู้พืชพื้นถิ่น โดย รวบรวมพืชพื้นถิ่นกว่า 80 ชนิด และทำทางเดิน สะพาน จุดเช็คอิน บริษัท ดีมา แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด จัดทา QR Code ต้นไม้ ศูนย์การเรียนรู้พืชพื้นถิ่น รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ และให้ ความร่วมมือกับส่วนราชการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแล และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมือง ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานของการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้มีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดีมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาและพัฒนามหานคร ให้มีความผาสุก เจริญก้าวหน้า

          ทั้งนี้กิจกรรม "ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน" ที่สำนักงานเขตบางเขน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ร่วมกันคิด ร่วมสร้างสรรค์ นับเป็นแบบอย่างการดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัย : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมนโยบายด้านวิถีพอเพียง : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง การขับเคลื่อนนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกท่านตระหนัก ถึงบทบาทของตนเองในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล และพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจ แวะมาท่องเที่ยว ถ่ายรูป เช็คอิน กินกาแฟ และเยี่ยมชมวิถีชนบทที่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ในบรรยากาศทุ่งนาบวกกับลมเย็นๆ ที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้ง
———————— (พัทธนันท์...สปส./ปชส.เขตบางเขน รายงาน)

อัลบั้มภาพ