อาวุโสโก้เก๋า กิจกรรมสัญจรดีๆ จาก กทม.เพื่อผู้สูงอายุ พร้อมออกหน่วยบริการแบบครบวงจร

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 125 ครั้ง

          (26 ต.ค.62) เวลา 08.30 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรเพื่อผู้สูงอายุ “อาวุโสโก้เก๋า” ครั้งที่ 3 โดยมี นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร นายโกสินทร์ เทศวงษ์ นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการจราจรและขนส่ง กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย

          ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 1 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 19 ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมรับสถานะสังคมสูงอายุนั้น กรุงเทพมหานครตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยกำหนดนโยบายด้านกิจกรรมและบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่กลุ่มผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารและบริการด้านต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการไปยังเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของแต่ละคน สำหรับกิจกรรมสัญจรเพื่อผู้สูงอายุได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Bangkok Enjoy Aging” พลังความร่วมมือสู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าและมีความสุขของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุรวมถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวข้างต้น รวมถึงสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนำกิจกรรมมาให้บริการแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ อาทิ ตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพใจ จากคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย ตรวจสุขภาพการเงิน จากศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน กิจกรรมนันทนาการ จากศูนย์สร้างสุขทุกวัย การแสดงจากผู้อาวุโสเพื่อผู้อาวุโส และ Workshop จากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร การป้องกันอัคคีภัย จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานมหกรรมผู้สูงอายุ ในวันที่ 23-34 พ.ย.62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงขอเชิญผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว รวมถึงเข้ารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครแบบครบวงจร อาทิ ตรวจสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน ร่วมสนุกกับกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ อาทิ รวมหมู่ Exercise Workshop ชมการแสดงจากผู้อาวุโสเพื่อผู้อาวุโส เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและภูมิปัญญาไทยของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : “Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า”

          ดร.วัลลภ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 19 คาดว่าอีกไม่นานจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุในหลากหลายด้าน อาทิ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ยกระดับการให้บริการด้านนันทนาการของศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งสันทนาการและออกกำลังกายสำหรับคนทุกวัย ทั้งเด็กและเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม แสดงผลงานภูมิปัญญาเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้สูงอายุคนอื่นๆ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บริเวณถนนบางขุนเทียนชายทะเล คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบประประมาณปลายปี 62 โดยเป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ดูแลเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุเป็นแห่งแรกในเอเชีย การพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข ให้เป็นคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร โดยจำลองแบบมาจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขยายการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาชุมชนต้นแบบที่พร้อมดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจนถึงช่วงปลายของชีวิต และได้จัดทำ Application BKK Connect เพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญ ร้องทุกข์ และรวมสาระสำคัญด้านสุขภาพ การแจ้งเตือนเหตุสำคัญ แนะนำของดี ของฟรี บริการจาก กทม. และกิจกรรมเด่นทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเป็นทางช่องทางติดตามข่าวสารให้แก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

          "อย่างไรก็ตามการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้เป็นภาระของกรุงเทพมหานคร เพราะผู้สูงอายุทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากความโก้และเก๋าแล้ว ยังมีความเก่งติดตัวมาด้วย นับว่าเป็นตัวอย่างและพื้นฐานที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลานต่อไปในอนาคต" ดร.วัลลภ กล่าวในตอนท้าย

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ