ติวเข้มเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสริมทักษะความรู้งานจราจรระดับพื้นฐาน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 15 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

          (15 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐาน โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ร่วมพิธี ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

          ปัจจุบันสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครยังเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านปริมาณรถที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นตามมา ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน ใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลานาน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้มีนโยบายสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครด้านจราจรตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณหน้าสถานศึกษาที่มีผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรนั้น เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้อง หากไม่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร สำนักเทศกิจได้เห็นถึงความสำคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายจราจร วิธีการในการควบคุมจราจร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเป็นระบบ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส1 หรือ ส2 และตำแหน่งพนักงานเทศกิจ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 499 คน แบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่น ระยะเวลาดำเนินการรุ่นละ 3 วัน ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 ม.ค.63 รุ่นที่ 2 วันที่ 20-22 ม.ค.63 รุ่นที่ 3 วันที่ 29-31 ม.ค.63 รุ่นที่ 4 วันที่ 3-5 ก.พ.63 และรุ่นที่ 5 วันที่ 12-14 ก.พ.63 หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรพื้นฐาน สัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร รวมทั้งสัญญาณมือที่ใช้ในงานจราจร หลักการคิดแนวทางจัดการจราจรในกรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวด้านการจราจร รวมทั้งการจำลองสถานการณ์ด้านการจราจรเพื่อฝึกปฏิบัติ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน มีการขยายตัวของจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้การจราจรในกรุงเทพมหานครเกิดความหนาแน่นตามมา การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรในท้องถนน เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่เทศกิจมีหน้าที่ให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งในปัจจุบันประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ความยอมรับในการปฏิบัติงานด้านจราจรของเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่สำนักเทศกิจต้องเร่งพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความพร้อมและมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจกฎหมายจราจร รวมถึงวิธีการในการควบคุมการจราจรต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานด้านจราจรระดับพื้นฐานในครั้งนี้ ดังนั้นขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญและตั้งใจรับความรู้ในการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ