ประชุมสัญจรกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง มุ่งขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

          (14 ส.ค.62) เวลา 09.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสัญจร 6 กลุ่มเขต ครั้งที่ 4/2562 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เพื่อมอบนโยบายและรับฟังข้อคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 9 สำนักงานเขต ประกอบด้วย เขตดินแดง เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพญาไท เขตพระนคร เขตราชเทวี เขตวังทองหลาง เขตสัมพันธวงศ์ และเขตห้วยขวาง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง

          ทั้งนี้ในเวลา 07.30 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา โครงการอาหารเช้า และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และศูนย์การเรียนรู้ทักษะอาชีพนักเรียน จากนั้นร่วมประชุมสัญจร 6 กลุ่มเขต เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครจากผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 9 สำนักงานเขต มีโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 44 โรงเรียน ประกอบด้วย เขตดินแดง 3 โรงเรียน เขตดุสิต 9 โรงเรียน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4 โรงเรียน เขตพญาไท 1 โรงเรียน เขตพระนคร 11 โรงเรียน เขตราชเทวี 4 โรงเรียน เขตวังทองหลาง 6 โรงเรียน เขตสัมพันธวงศ์ 3 โรงเรียน และเขตห้วยขวาง 3 โรงเรียน ซึ่งได้นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินการด้านการศึกษา รวมทั้งหารือประเด็นการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา อาทิ ด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ด้านครูและการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านอาคาร สถานที่ โรงเรียน ด้านงบประมาณและการเบิกจ่าย และการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 5 นโยบายสำคัญ ประกอบด้วย นโยบาย SMART Education ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในห้องเรียน นโยบายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศและสนับสนุนให้มีครูชาวต่างชาติ นโยบายอ่านออก 100% โดยในปีการศึกษา 2562 ตั้งเป้าให้นักเรียนป.1 อ่านออกทุกคน เนื่องจากความสามารถทางการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นโยบายทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยโรงเรียนควรปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่างๆ ให้กับนักเรียนตามจุดเน้นของแต่ละโรงเรียน และนโยบายการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยจัดให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน

          สำหรับการประชุมสัญจร 6 กลุ่มเขต ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะได้ลงพื้นที่รับทราบและเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือและใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งนี้กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง จากการประชุมสัญจรกลุ่มกรุงเทพกลางในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหลากหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อใช้ดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละสถานศึกษาและเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ขาดแคลนอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เครื่องโปรเจคเตอร์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณสำหรับงานบริหารการศึกษา ประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้สำนักการศึกษาดำเนินการให้การสนับสนุนตามที่สถานศึกษาต่างๆ ต้องการให้ครบถ้วน ส่วนปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ให้เร่งดำเนินการบรรจุบุคลากรใหม่ทดแทนบุคลากรที่ย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อไม่ให้ส่งกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงหมั่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ