ระดมความคิดหาแนวทางพัฒนาฟื้นฟูย่านพื้นที่เขตชั้นในของกทม.

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 13 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง

          (13 ม.ค.63) เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูย่านในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          กรุงเทพมหานครมียุทธศาสตร์การพัฒนามุ่งเน้นสู่การเป็น "มหานครแห่งเอเชีย" โดยมีแนวคิดในการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเมืองและย่าน ด้วยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแบบร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบ เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ขณะที่พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่มีการใช้ที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นและยังมีการประกอบกิจการพาณิชยกรรม การค้าขาย และการบริการกระจุกตัวอยู่จนเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในเชิงอัตตลักษณ์ที่สำคัญ อาทิ ย่านสะพานเหล็ก คลองโอ่งอ่าง และย่านคลองถม เป็นแหล่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ย่านหัวเม็ด ย่านพาหุรัต เป็นแหล่งขายผ้าและของเบ็ดเตล็ด หรือย่านเยาวราช เป็นแหล่งอาหารขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้การค้า เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวบริเวณนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจุบันการเข้าถึงพื้นที่ยังมีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย ยิ่งเอื้ออำนวยให้เกิดการเดินเท้าเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อมีความต้องการ (Demand) เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าที่ต้องการเข้ามาให้บริการ (Supply) เพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดระเบียบและวางผังการที่ดินให้เหมาะสมกับบริบทเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองที่กำลังเติบโตในอนาคต โดยมุ่งเน้นการประสานการดำเนินงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย รวมถึงภาคการศึกษา เพื่อให้การพัฒนา ปรับปรุง และพื้นฟูสภาพแวดล้อมย่านคลองโอ่งอ่าง หัวเม็ด สำเพ็ง คลองถม และเยาวราช เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

          ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่นำร่อง ระยะที่ 1 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณริมคลองโอ่งอ่าง และถนนแปลงนาม ระยะที่ 2 การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน เพื่อการเชื่อมต่อพื้นที่และกิจกรรมบริเวณถนนเยาวพานิช ถนนมังกร ถนนแปลงนาม การก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ย และถนนวานิช 1 ช่วงตรอกหัวเม็ด การปรับปรุงบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ