เดินหน้าโครงข่ายถนนแบ่งเบาการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 3 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 205 ครั้ง

          (3 ม.ค.62) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 และโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้แทนบริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด บริษัท ทรีโอไบร์ท จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

          กรุยทางเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2

          โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนสาย ช1 ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทำหน้าที่รับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เป็นถนนคู่ขนานระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม โดยโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 25 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ก.ย.63 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับจากถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขนาด 4-6 ช่องจราจร และทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 และก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1.5 กม. ผลงานที่ทำได้ 2.99% จากแผนงาน 0.90% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 2.09% ประกอบด้วย งานเสาเข็ม Spun Pile เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 80 ต้น ทำได้ 26.46% งานฐานราก ทำได้ 4.41% งานเตรียมพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง ทำได้ 67.88% งานถมดินปลูกหญ้าเกาะกลาง ทำได้ 16.29% งานถมดินบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ทำได้ 13.65% ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้กรุยทางพร้อมปรับพื้นดินจากด้านถนนพุทธมณฑลสาย 2 ไปจนถึงบริเวณทางแยกต่างระดับถนนทวีวัฒนา-ถนนกาญจนาภิเษกแล้ว พร้อมทั้งได้ล้อมย้ายต้นไม้แล้ว 100 ต้น จากทั้งหมด 173 ต้น ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ คงเหลืออาคารโกดังโรงไม้ 2 หลัง ที่ดิน 6 แปลง โครงสร้างบ้าน 1 หลัง และรั้ว 4 ราย บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ฝั่งขาออก นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างร่วมกับโครงการดังกล่าว ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เมื่อโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มเติมโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจร ลดขนาดพื้นที่ปิดล้อมระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมต่อโครงการถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก-พุทธมณฑลสาย 2 เชื่อมโยงโครงข่ายเอื้ออำนวยต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้โครงข่ายการจราจรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตโครงการดังกล่าวจะต่อเชื่อมไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนพุทธมณฑลสาย 4 อีกด้วย

          12 ม.ค.นี้ ถนนศาลาธรรมสพน์เดินรถทางเดียวจากถนนทวีวัฒนามุ่งหน้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 และสาย 2

          ส่วนโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา ซึ่งเป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก ที่มีจุดเชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิม รองรับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นเส้นทางลัดเชื่อมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบริเวณถนนบรมราชชนนี ซึ่งโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มี.ค.63 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 2-4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 6.1 กม. พร้อมขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามคลองควาย สะพานข้ามคลองขุนศรีบุรีรักษ์ สะพานข้ามคลองบางคูเวียง สะพานข้ามคลองซอย และสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา ผลงานที่ทำได้ 2.18% แผนงาน 0.43% เร็วกว่าแผนงาน 1.75% ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งล้อมย้ายต้นไม้ทางฝั่งขวา ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 จำนวน 72 ต้น รวมต้นไม้ทั้ง 2 ฝั่งที่ขนย้ายไปอนุบาลทั้งหมด 139 ต้น นอกจากนี้ได้วางท่อจ่ายน้ำ by pass ทางฝั่งซ้าย ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 แล้วเสร็จ ขณะนี้ได้วางบ่อพักทางฝั่งซ้ายทางช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 2 รวมแล้วเสร็จ 39 แห่ง ส่วนงานระบบสาธารณูปโภคจะลงนามสัญญาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการประปานครหลวง (กปน.) ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามการก่อสร้างและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานเขตทวีวัฒนาดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ในแนวเขตทางให้เรียบร้อย นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้คำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดอุปสรรคแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ใช้ทางเท้า รวมถึงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในระหว่างการก่อสร้าง และรับทราบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร โดยจะเป็นการเดินรถทางเดียว ในช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.62 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น. -17.00 น. เริ่มจากถนนทวีวัฒนามุ่งหน้ามาทางถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนพุทธมณฑลสาย 2 เมื่อโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนาแล้วเสร็จ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนบรมราชชนนี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรเชื่อมต่อไปยังจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐม พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ