กทม.จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้แทน ก.ก.

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 14 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 155 ครั้ง

          (14 ส.ค.62) เวลา 09.00 น. นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 10 ก.ย. 62 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปกครองและทะเบียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง ผู้แทนจากสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ ก.ค.ศ. และเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน ได้แก่ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวน 1 คน และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 2 คน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 2 คน ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร พัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ออกกฎ ก.ก. ข้อบังคับ หรือระเบียบ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

          สำหรับการเลือกตั้งผู้แทน ก.ก. ครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 15 ราย ประกอบด้วย ผู้สมัครเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 3 ราย ได้แก่ หมายเลข 1. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร หมายเลข 2. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม หมายเลข 3. นายสุขสันต์ กิติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้สมัครเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ราย ได้แก่ หมายเลข 1. นายอัครเดช จำนงค์ธรรม ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาหลวง หมายเลข 2. นายธีระวุฒิ พุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุก(แย้มเยื้อนอุปถัมภ์) หมายเลข 3. นายยรรยง สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลา(คณะศิษย์ เทพสิทธิ อุทิศ) หมายเลข 4. นายไกรทอง กล้าแข็ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ หมายเลข 5. ว่าที่ร้อยตรีศรีทรงพล ศรีฤษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง หมายเลข 6. นายวีระ สุทธิเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุง หมายเลข 7. ว่าที่พันตรีจำเริญ จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนวลธรรมวิมล ผู้สมัครเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่ หมายเลข 1. นางสุณี เวชประสิทธิ์ ผู้ช่วยพยาบาล ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้สมัครเป็นผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ราย ได้แก่ หมายเลข 1.นายมานพ แก้วมรกฏ พนักงานทั่วไป บ 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม หมายเลข 2. นายอุเทน ตอนสระ พนักงานทั่วไป บ 1 กลุ่มงานอาคารบังคับน้ำธนบุรี 2 ส่วนระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ หมายเลข 3. นายชูศักดิ์ ขันอาสา พนักงานทศกิจ ส 2 สำนักงานเขตปทุมวัน หมายเลข 4. นายสมบัติ มะประเสริฐ พนักงานเทศกิจ ส 2 สำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง 15 ราย ทั้งนี้นายสุขสันต์ กิติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้สมัครเป็นผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ หมายเลข 3 ได้ยื่นหนังสือขถอนตัวในที่ประชุม เนื่องด้วยพิจารณาแล้วไม่มีความพร้อม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนตัว แต่ให้ยังคงหมายเลขผู้สมัครฯ ไว้คงเดิม และให้ออกประกาศแจ้งงดลงคะแนนหมายเลขดังกล่าว หากลงคะแนนจะเป็นบัตรเสีย

           รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งฯ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำถึงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆในเลือกตั้งฯ เช่น การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง (ตามกฎ ก.ก.ข้อ 12) ในวันที่ 14 ส.ค.62 การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง โดยผู้อำนวยการเขต (ตามกฎ ก.ก. ข้อ 13) ในวันที่ 20 ส.ค.62 การอบรมวิทยากรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 27 ส.ค. 62 เป็นต้น รวมถึงการเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1834/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) และกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ซึ่งในที่ประชุมได้มีการซักถาม ถึงข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

------ (สกณธ์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ