กทม. เพิ่มช่องทาง fax หรือ e-mail เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 97 ครั้ง

            นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เพิ่มช่องทางการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

           ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 5 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2762/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้กำหนดให้การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ภ.ด.ส. 5 สามารถดำเนินการโดยผ่านทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตท้องที่ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ได้ โดยให้ถือว่าวันที่สำนักงานเขตได้รับแบบ ภ.ด.ส. 5 ซึ่งมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์และลายมือซื่อผู้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วน เป็นวันที่ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ

           สำหรับกรณีแจ้งทางโทรสารหรือแฟกซ์ ให้ผู้เสียภาษีโทรศัพท์สอบถามผลการส่งแบบ ภ.ด.ส. 5 อีกครั้ง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการรับส่ง ส่วนกรณีแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล ให้สำนักงานเขตแจ้งผลการส่งแบบ ภ.ด.ส. 5 ให้ผู้เสียภาษีทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันทำการถัดไป และให้ผู้เสียภาษีเก็บแบบ ภ.ด.ส. 5 ดังกล่าวไว้ จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป ประชาชนผู้เสียภาษีสามารถดาวน์โหลด แบบ ภ.ด.ส. 5 และประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ พร้อมหมายเลขโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้


————————— (มุทิตา สปส. รายงาน)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบ-ภดส5.pdf 39 KB 44
ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์-ท.pdf 2 MB 58

อัลบั้มภาพ