จิตอาสาพระโขนงร่วมพัฒนาคลองบางจาก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 50 เขต 50 คลอง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติ

          โดยวันนี้ (23 พ.ค.63) เวลา 08.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และเปิดแพรคลุมป้ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เขตพระโขนง โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระโขนง สำนักการระบายน้ำ ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ คลองเฉลิมพระเกียรติฯ (คลองบางจาก) เขตพระโขนง

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนงร่วมกับสำนักการระบายน้ำ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานเขตพระโขนง เลือกคลองบางจาก (พระโขนง 2) จากซอยสุขุมวิท 56 ถึงสุดเขตพระโขนง ระยะทางประมาณ 700 เมตร เป็นคลองเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพระโขนง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนริมคลอง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ในการร่วมกันดูแล รักษาสภาพคลอง และพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ การขุดลอกคลองบางจาก ปลูกต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ริมคลอง เก็บเศษขยะและเศษใบไม้ แก้ไขปัญหาการรุกล้ำคลองสาธารณะ รณรงค์ขอความร่วมมือจากชุมชนริมคลองทำถังดักไขมันกรองของเสียจากครัวเรือนใช้เอง ก่อนปล่อยน้ำลงสู่คลอง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะ

          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเปิดป้ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ การเทน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อปรับสภาพน้ำในคลอง ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ดูแลรักษาคูคลองต่อไป

          นอกจากนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิ บริษัท ไทยโตอาอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจียไต๋ จำกัด ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนการทำงานและร่วมพัฒนาพื้นที่คลองบางจากให้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม พลังงานสะอาด และแนวคิดตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ เคนวางมาพื้นที่เขตพระโขนงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยพระราชทานพระราชดำรัสให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และทำการขุดลอกขยายคลอง 4 แห่ง ได้แก่ คลองเจ็ก คลองบางจาก คลองบางอ้อน้อย และคลองบางอ้อใหญ่ เพื่อให้สามารถชักน้ำจากพื้นที่บริเวณที่มีสภาพน้ำท่วมขัง ผ่านพระโขนง บางนาลงสู่คลอง และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ