สภา กทม. ติดตามความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

          (2 ต.ค.62) ร.ต.ตเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          ในที่ประชุม นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตั้งกระทู้ถามสด เรื่องการเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนที่กรุงเทพมหานครดำเนินการ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 62 เวลา 15.30 น. โดยจะเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปยังท่าวาสุกรีเพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เสด็จเลียบพระนครไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่ท่าราชวรดิฐ ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร จึงได้ตั้งกระทู้ถามสดเพื่อสอบถามการเตรียมการในส่วนที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ

         พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามที่รัฐบาลมอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทางเสด็จฯ การจัดเตรียมสถานที่เฝ้ารับเสด็จฯ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นที่ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา การเก็บขยะและผักตบชวาในแม่น้ำ ซึ่งได้ประสานจังหวัดต้นทางให้ร่วมดำเนินการ สำหรับการตกแต่งด้วยไฟ ดอกไม้ ผ้าประดับและธงจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้เตรียมความพร้อมสถานที่รับเสด็จ ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน รถสุขาเคลื่อนที่ ตู้สุขาเคลื่อนที่ หน่วยบริการทางการแพทย์ การติดตั้งจอ LCD การตรวจสอบความพร้อมของกล้อง CCTV ความมั่นคงแข็งแรงของร้านอาหารริมน้ำ โป๊ะเรือ และการเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อดูแลในช่วงงาน เพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความสวยงาม สมพระเกียรติ

ตั้ง คกก.วิสามัญศึกษารูปแบบสุขภาพปฐมภูมิใน กทม.

          จากนั้น พล.ต.สุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เนื่องจากพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งต้องจัดให้มีการลงทะเบียนประชาชนผู้รับบริการในกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จ ภายใน 365 วัน แต่ปัจจุบันพบว่าระบบปฐมภูมิของกรุงเทพมหานครยังไม่สมบูรณ์ หน่วยบริการปฐมภูมิของสำนักอนามัย กทม. สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 1,300,000 คน และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเอกชน สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 2,000,000 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่มีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่ซ้ำซ้อน การจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในระดับที่สูงขึ้นยังไม่มีประสิทธิภาพ การเตรียมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรการอบรมเร่งรัดพิเศษ เพื่อให้บริการระบบปฐมภูมิสามารถขับเคลื่อนภารกิจต่อไปได้ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ รวมถึงต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีมาตรฐาน

          ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จำนวน 18 ท่าน
---------------------------

อัลบั้มภาพ