เห็นชอบร่างข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย มอบผู้ว่าฯออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ภายใน 240 วัน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 5 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง

           (5 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 (ดินแดง)

          ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ในวาระที่สองและสาม ตามที่นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2547 ใช้บังคับมาเป็นเวลากว่า 14 ปีแล้ว และข้อเท็จจริงได้ความว่าไม่มีการนำไปใช้ตามหลักการและวัตถุประสงค์ของข้อบัญญัติดังกล่าว สมควรปรับปรุงแก้ไขใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

          ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2547 เป็นอัตราที่คิดตามปริมาณน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ร้อยละ 100 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม สมควรกำหนดค่าธรรมเนียมร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียนั้นๆ และแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน ซึ่งร่างข้อบัญญัติฯ มีข้อความที่แก้ไขจากข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2547 ได้แก่ การเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมี 3 ประเภท ดังนี้ แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 1 มีลักษณะ ดังนี้ บ้านเรือนที่พักอาศัยรวมถึงอาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรและชั่วคราว อาคารประเภทอาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก รวมทั้งอาคารที่อยู่อาศัยรวม อัตราค่าธรรมเนียม 2 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ประเภท 2 มีลักษณะดังนี้ หน่วยงานของรัฐหรืออาคารที่ทำการของเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ มูลนิธิ ศาสนสถาน สถานสาธารณกุศล โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โรงเรียนหรือสถานศึกษา สถานประกอบการที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ อัตราค่าธรรมเนียม 4 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 3 มีลักษณะดังนี้ โรงแรม โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานประกอบการที่มีการใช้น้ำเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีก่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หากกรณีที่ประกอบการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามระยะเวลาที่ประกอบการ อัตราค่าธรรมเนียม 8 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร

         นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย สำหรับแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจนได้น้ำทิ้ง และประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร การกำหนดเขตพื้นที่ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การกำหนดสถานที่รับชำระค่าธรรมเนียม และ วิธีคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่อาจใช้เครื่องอุปกรณ์วัดปริมาณน้ำที่ใช้ได้ ภายใน 240 วัน นับตั้งแต่ข้อบัญญัติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อัลบั้มภาพ