กทม. เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 63 ต่อสภา กทม. วงเงิน 83,000 ล้านบาท

12 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 254 ครั้ง

 

          (12 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ กทม.1 (เสาชิงช้า)

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรุงเทพมหานครได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 83,398,920,000 บาท จำแนกได้ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000,000,000 บาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 83,000,000,000 บาท โดยจ่ายจากรายได้ประจำของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000,000,000 บาท 2. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 398,920,000 บาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 283,285,000 บาท รายจ่ายพิเศษ จำนวน 115,635,000 บาท

 

      

          ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล โดยพิจารณาการของบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานตามความจำเป็นเร่งด่วน ภาระผูกพันของงานและโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 โดยประมาณการรายรับของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 ในส่วนของประมาณการรายรับของงบการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 674.11 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 76.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.19 นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องเกิดความคุ้มค่า ประหยัด คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ไปสู่ “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ดี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจำแนกตามด้านของงบประมาณ 7 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารทั่วไป จำนวน 25,474.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.69 2. ด้านการโยธาและระบบจราจร จำนวน 16,362.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.71 3. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 13,586.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.38 4. ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย จำนวน 9,863.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.88 5. ด้านการสาธารณสุข จำนวน 6,733.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.11 6. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม จำนวน 6,345.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.65 และ 7. ด้านการศึกษา จำนวน 4,634.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.58

   

          สก.ร่วมอภิปรายตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณที่ผ่านมา

          ภายหลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยื่นเสนอร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปราย และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นรายจ่ายงบกลาง นายธวัชชัย ฟักอังกูร ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การใช้งบกลางของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมายังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขจะทำให้เกิดความเสียหายในอนาคต ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงควรออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว ประเด็นความคุ้มค่า และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ นายภาส ภาสสัทธา ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันพบว่าจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง มีจำนวนน้อยลง สำนักการศึกษาจะมีการพิจารณาให้เด็กมาร่วมทำกิจกรรมบูรณาการระหว่างโรงเรียนได้หรือไม่ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารของหลายโรงเรียนในขณะที่จำนวนนักเรียนลดลงยังจำเป็นหรือไม่ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเรียนในปีที่ผ่านมามีการก่อสร้างผิดแบบ และแก้ไขแบบเอง จึงขอให้ระมัดระวังเนื่องจากเป็นไปด้วยความไม่ถูกต้อง และอาจส่งผลในเรื่องของการตรวจสอบในอนาคต ประเด็นการจัดเก็บรายได้ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล กล่าวว่า ที่ผ่านมาสภากรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุน และช่วยเหลือฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการรายได้มาโดยตลอด ทั้งการเห็นชอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีน้ำมัน ซึ่งสามารถนำรายได้เข้ากรุงเทพมหานครได้กว่า 240 ล้านบาท และในอนาคตจะมีการจัดเก็บค่าขยะ และการบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครจะมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการหารายได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นจะได้หารือในรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

          นอกจากนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การโยธา เงินอุดหนุนรัฐบาล และการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ อีกด้วย

—————(ชลธิชา /นักบุญ สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ