สภากทม. เห็นชอบหลักการร่างงบปี 64 เป็นเอกฉันท์ ตั้งวิสามัญพิจารณา 35 คน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

           (23 ก.ค.63) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

         สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการอภิปรายร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อเนื่องเป็นวันที่2 ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างฯ เข้าที่ประชุม เพื่อให้สภากรุงเทพมหานคร พิจารณารับหลักการวานนี้ (22 ก.ค.) โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการโยธา งบประมาณของสำนักงานเขต รวมทั้งความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

       โดย พลโทโชติภณ จันทร์อยู่ อภิปรายถึง การบริหารจัดการงบประมาณ หน่วยงานของกรุงเทพมหานครควรใช้หลักธรรมาภิบาล และยึดหลักมีความโปร่งใส คุ้มค่า ในส่วนของการบริหารงานเขต นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อภิปรายถึงการใช้งบประมาณด้านการสาธารณูปโภคของกทม. ตามนโยบายการประหยัดพลังงาน ทำให้ความส่องสว่างอาจไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรได้ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ อภิปรายถึงการประเมินการดำเนินงานของสำนักงานเขตว่าเป็นไปตามข้อกำหนด แผนงานของกรุงเทพมหานครหรือไม่ รวมทั้งมีการจัดสรรพื้นที่ตามลักษณะของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครหรือไม่ เนื่องจากการบริหารจัดการเมืองภายใต้หลักของผังเมืองจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจราจร และการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการให้บริการประชาชน อาทิ การขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ ควรพิจารณาบนพื้นฐานของกฎระเบียบ มีความสะดวกและเป็นธรรม พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต อภิปรายถึง การจัดหาครุภัณฑ์ของ 50 สำนักงานเขต และงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะต้องลดลงให้คงไว้เฉพาะสิ่งที่จำเป็น ต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัด และนำข้อสังเกตของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

         พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ข้อแนะนำของสภากรุงเทพมหานคร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องทำงานด้วยความเที่ยงตรง ไม่ทุจริต รวมถึงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การประหยัดการใช้จ่าย การลดความซ้ำซ้อนการทำงานระหว่างสำนักงานเขต สำนัก ตลอดจนการจัดหาครุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะรับไปดำเนินการ โดยตรวจสอบ กำกับ ดูแลการทำงานของหน่วยงานทั้งหมด ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อประชาชนต่อไป

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติฯ เป็นเอกฉันท์ และเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 35 คน

 

เห็นชอบบังคับใช้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะใหม่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

          จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ .. พ.ศ. ...) ทั้งนี้เนื่องด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ รัฐบาลจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ. 2563 และกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในวงกว้าง จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงการประกอบอาชีพ ทำให้สถานประกอบการหลายแห่งจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอันมีผลสำคัญต่อการดำรงชีพและรายได้ของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน กรุงเทพหานครจึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติกรุเทพหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ .. พ.ศ. .....) และเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ประกอบกับประเด็นที่เสนอขอแก้มีเพียงกำหนดระยะเวลาบังคับใช้จากเดิม 1 ต.ค.63 เป็น 1 ต.ค.64 จึงได้ขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวสามวาระรวดเดียว ซึ่งสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว และจะจัดส่งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

 

 

อัลบั้มภาพ