คกก.วิสามัญฯ พิจาณางบปี 63 ประชุมแปรญัตติงบเพิ่มเติม

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 15 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 149 ครั้ง

          (15 ก.ค. 62) นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งในวันนี้เป็นการพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายการแปรญัตติของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักพัฒนาสังคม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงสำนักงานเขตต่างๆ โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 – 6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          สำหรับการพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายการแปรญัตติในวันนี้ เป็นการพิจารณาทบทวนคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เคยตั้งข้อสังเกต เพื่อให้หน่วยงานนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา รวมทั้งพิจารณาคำของบประมาณที่หน่วยงานเสนอขอต่อสภาไม่ทันภายในกำหนดแต่หน่วยงานเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อจัดบริการสาธารณะ หรืออำนวยความสะดวกประชาชน หรือมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีการสอบถาม เสนอแนะ ตั้งข้อสังเกต และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้มากที่สุด
--------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ