ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณางบรายจ่ายเพิ่มเติม ปี63

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

          (17 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. ณ อาคารไอราวัตพัฒนา สภากรุงเทพมหานคร 2 : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

          ในวันนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่..) พ.ศ. ... จำนวนเงิน 3,543,975,216 บาท ( สามพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) แบ่งงบประมาณตามแผนงาน ดังนี้ ด้านการโยธาและระบบจราจร 2,546,842,200 บาท ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 281,648,420 บาท ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 186,311,500 บาท ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 139,382,600 บาท ด้านการศึกษา 248,720,375 บาท และด้านการสาธารณสุข 141,070,121 บาท ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 31 ท่าน กำหนดระยะเวลาพิจารณา 7 วัน

 

อัลบั้มภาพ