สภากทม.ลงเรือศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการน้ำคลองบางลำภู

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 9 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

          (9 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำคลองบางลำภู จากประตูระบายน้ำบางลำภูไปสิ้นสุดที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร

          คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการน้ำในคลองสาขาต่าง ๆ ที่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยริมน้ำ ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและประชาชน งดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแหล่งน้ำ รวมทั้งให้ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมเป็นกำลังหลักในการรักษาแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคู คลอง ลำราง ลำกระโดง จำนวนทั้งหมด 1,889 แห่ง โดยสำนักการระบายน้ำ ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 213 แห่ง สำนักงานเขต ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 1,676 แห่ง ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดคลอง ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดสวยงาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อันเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง

         นายไพฑูรย์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำคลองบางลำภูของคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งคลองสายหลัก ซึ่งเชื่อมต่อสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ พื้นที่ฝั่งธนบุรีจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าถึงวัดกัลยาณมิตร พื้นที่ฝั่งพระนคร ตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ผ่านโรงเรียนราชินีสิ้นสุดที่บริเวณท่าช้าง จากท่าช้างผ่านท่ามหาราชสู่บริเวณท่าพระจันทร์ พื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บริเวณท่าเตียน คลองหลอดวัดเทพธิดาราม คลองหลอดวัดราชบพิตร สำหรับวันนี้เป็นการลงเรือเพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บริเวณคลองบางลำภู ซึ่งเป็นอีกคลองหนึ่งที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาและมีความสำคัญกับการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรักษาสภาพภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความใส สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ รวมทั้งขอความร่วมมือ งดทิ้งขยะ น้ำเสียลงแหล่งน้ำ และขอความร่วมมือ ติดตั้งถังดักไขมันก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนขอความร่วมมือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และประชาชน ในการร่วมรับผิดชอบการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งและเป็นเส้นทางหลักไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอื่นๆ จำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้แม่น้ำเจ้าพระยาคืนสู่ ความสะอาดสดใสและเป็นธรรมชาติ อันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น "แหล่งมรดก ทางวัฒนธรรมระดับโลก” ตามที่กองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund : WMF) ได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018 (2018 World Monuments Watch) อย่างยังยืนต่อไป

 

อัลบั้มภาพ