เสนอปรับปรุงวิธีการงบประมาณ กทม.ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 31 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

(31 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

โดยในวันนี้ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ... เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานนับถึงปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในหลายส่วนราชการ สมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ... ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ และโครงสร้างหน้าที่ปัจจุบัน โดยจะปรับปรุงวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใช้จ่ายงบประมาณมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ... จำนวน 15 ท่าน และกำหนดแปรญัตติเป็นเวลา 7 วันทำการ
------------------

อัลบั้มภาพ