พิจารณางบฯ 63 มุ่งเน้นประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด

8 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 107 ครั้ง

         (8 ก.ค. 62) เวลา 10.00 น.  นายคำรณ   โกมลศุภกิจ  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณารายละเอียดงบประมาณของสำนักการโยธา สำนักวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการศึกษา  โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้บริหารหน่วยงานที่เสนอของบประมาณ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3-6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

         ทั้งนี้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ของสำนักการโยธา ซึ่งได้เสนอของบฯ มาทั้งสิ้น 9,434,858,000 บาท ที่ประชุมได้พิจารณาปรับลดตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณางบฯ เสนอ จำนวน 223,000,000 บาท คงเหลืองบฯ ปี 63 ในส่วนของสำนักการโยธา จำนวน 9,211,858,000 บาท โดยคณะกรรมการพิจารณางบประมาณได้ให้ข้อสังเกตว่า  การก่อสร้างปรับปรุงสะพาน ควรกำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครปรากฏไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด รวมทั้งควรแสดงช่วงเวลาที่ก่อสร้างปรับปรุง เพื่อสะดวกในการทราบวงรอบในการปรับปรุงครั้งต่อๆ ไป  ส่วนงานก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขตในพื้นที่ สำนักการระบายน้ำ  และในการปรับปรุงทางเท้าควรมีช่องทางเดินสำหรับคนพิการซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล  รวมทั้ง ควรมีการประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างปรับปรุงให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้เห็นเด่นชัดเป็นที่สังเกตอย่างเพียงพอ

         สำหรับสำนักวางผังและพัฒนาเมือง  ซึ่งได้เสนอของบฯ มาทั้งสิ้น 280,447,000 บาท คณะอนุกรรมการพิจารณางบฯ ไม่ได้ปรับลดงบประมาณ อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า  การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน เป็นการดำเนินการบริเวณริมแม่น้ำและมีทางเท้าค่อนข้างแคบ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน เช่น ระยะของช่องทางจักรยาน-ทางคนเดินเหมาะสม  รั้ว-ราวกันตกต้องมีความสูงเพียงพอ และควรใช้ไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์เพื่อการประหยัดพลังงาน

         ในส่วนของสำนักการศึกษา ซึ่งได้เสนอของบประมาณฯ มาทั้งสิ้น จำนวน 1,219,886,000 บาท คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ จำนวน 10,517,000 บาท  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สอบถามสำนักการศึกษาเห็นด้วยกับการปรับลดงบฯ ดังกล่าวหรือไม่  โดยสำนักการศึกษาเห็นขอบด้วย คณะกรรมการจึงได้พิจารณาปรับลดงบฯ ของสำนักการศึกษาตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ และให้ข้อสังเกตว่า ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองอื่นควรมีผลสัมฤทธิ์ปรากฏเป็นรูปธรรม และควรให้ความสำคัญในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา  สำหรับโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ปี 2563 - 2568 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 801,875,200 บาท  เป็นงบประมาณค่อนข้างสูง ควรพิจารณาในรายละเอียดและความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  รวมทั้งควรพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกที่เรียนมา  เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนในภาพรวม  นอกจากนี้การพิจารณาเสนอของบประมาณของสำนักการศึกษาควรพิจารณาด้านกายภาพให้สอดคล้องกับคุณภาพ ความคุ้มค่าและความเหมาะสม  โดยเฉพาะการเขียนโครงการต่าง ๆ ควรดำเนินการให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมที่จะกระทำ รวมถึงต้องกำหนดเหตุผลและความจำเป็นที่ชัดเจน พร้อมรายละเอียดประกอบการชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการพิจารณางบประมาณ สำหรับกรณีพบการชำรุดของอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ซึ่งมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้บริหารโรงเรียนควรประสานขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นก่อนเกิดการเสียหายรุกลามในวงกว้าง  ในส่วนการของก่อสร้างอาคาร  ควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนและส่วนประกอบอื่นๆ ที่จะมีมาพร้อมกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และควรกำกับควบคุมการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จทันตามสัญญา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายโครงการได้รับงบประมาณแล้ว ไม่สามารถดำเนินการได้ทันส่งผลให้งบประมาณตกไป

-------------

อัลบั้มภาพ