สภา กทม. ร่วมกับฝ่ายบริหาร กำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย ปี 63

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 30 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง          (30 พ.ค. 62) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นการเตรียมความพร้อมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 160 เข้าร่วมสัมมนา ณ ณ ห้องประชุมชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา กทม. 2 เขตดินแดง

 

ฝ่ายบริหารนำเสนอคำขอจัดสรรงบฯ ปี 63 ประมาณ 83,000 ล้านบาท
           สำหรับภาคเช้าเป็นการอภิปรายแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายคำรณ โกมลศุภกิจ และนายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้นำเสนอคำขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับแนวทางตามพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 หมวด 1 มาตรา 5 วรรค 3 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น มาตรา 65 และ 66 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้มีการจำทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 83,398.92 ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 83,000 ล้านบาท และของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 398.92 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน 283.28 ล้านบาท และรายจ่ายพิเศษ จำนวน 115.64 ล้านบาท ซึ่งจะมีการเสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

 


           ส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับฝ่ายบริหารเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำการสัมมนา

 

สภา กทม. จะกลั่นกรองและพิจารณางบประมาณอย่างรอบคอบ
           ด้านประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้สภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับฝ่ายบริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งจากสำนักและสำนักงานเขต จัดการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อนที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณในวาระต่อไป ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครมีบทบาทสำคัญ และมีความคาดหวังในการพัฒนา ส่งเสริมการดำเนินภารกิจต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยต้องเริ่มจากการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 5 ของการพิจารณางบประมาณของสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้ประมาณ 83,000 ล้านบาท ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายที่สมดุลใกล้เคียงกัน สภากรุงเทพมหานครจะพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และระมัดระวังการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบที่สุด จากการทำงานที่ผ่านมาทุกคนรับทราบและเข้าใจปัญหาของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร และมุ่งหวังที่จะให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งหลังจากนี้อีก 45 วัน จะได้ตัวเลขวงเงินงบประมาณที่ชัดเจน โดยอาจจะมีการปรับลดหรือตัดทอนงบประมาณบางรายการ ซึ่งต้องให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่จะใช้เป็นข้อมูลกำหนดเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ซึ่งสภากรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


--------------------------- (ทีมข่าว สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ