เริ่มพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี 63 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 4 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง

เริ่มพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี 63 ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(4 ก.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวันนี้เป็นการพิจารณารายละเอียดงบประมาณของสำนักพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3-6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)


 

        โดยในที่ประชุม สำนักพัฒนาสังคม ได้เสนอร่างงบประมาณ จำนวน 418,339,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอร่างงบประมาณ จำนวน 199,359,000 บาท โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่นๆ
        ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำแก่ทั้ง 2 หน่วยงาน โดยในส่วนของสำนักพัฒนาสังคม ที่มีแผนผลักดันการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยการปรับปรุงอาคารโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พร้อมมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และก้าวไกลสู่สากล คณะกรรมการฯได้ให้ข้อสังเกตว่า ให้สำนักฯชี้แจงเหตุผลความต้องการของครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อหน่วยงานจะได้ครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับการปรับปรุงอาคารโรงเรียนฝึกอาชีพ ควรมีการวางแผนการใช้พื้นที่ เพื่อให้การปรับปรุงไม่กระทบกับการเรียนการสอน อีกทั้งโรงเรียนฝึกอาชีพควรมีการเปิดสอนวิชาใหม่ๆที่ประชาชนให้ความสนใจ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

       ในส่วนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือก เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการฯได้ให้ข้อสังเกตว่า สำนักงานฯ ควรมีการตั้งกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนและครอบคลุม ซึ่งจากกรณีการออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการที่มีการเลื่อนระดับตำแหน่งขึ้นแล้วมีการถอยกลับ ทำให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลกระทบ โดยอาจออกคำสั่งแยกเป็นรายบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้การเสนอของบประมาณควรมีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับปัจจุบัน และขอให้ทบทวนโครงการที่มีลักษณะซ้ำซ้อนอีกครั้ง เพื่อความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบกับร่างงบประมาณดังกล่าว โดยขอให้ทั้ง 2 หน่วยงานนำกลับไปพิจารณาตามข้อสังเกตอีกครั้ง ในส่วนของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะเลื่อนทำการพิจารณา โดยกำหนดพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (5 ก.ค. 62) ต่อไป

----------------------- (นักบุญ... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ